Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Osaamistavoitteet

Opiskelija

  • ymmärtää viestinnän merkityksen yritysten tuloksenteon ja yhteistyön kannalta
  • ymmärtää viestinnän vaikutuksen työtyytyväisyyteen
  • ymmärtää viestinnän ja organisaatiorakenteen yhteyden
  • osaa toteuttaa suunnitelmallisesti yrityksen sisäistä ja ulkoista viestintää
  • osaa valita viestintään tarkoituksenmukaiset keinot ja kanavat
  • pystyy kirjoittamaan vastaanottajalähtöisesti yrityksen kaupalliset viestit ja tiedotteet
  • pystyy rakentamaan teksteillään myönteistä yrityskuvaa.

Sisältö

Yritysviestinnän periaatteet ja tehtävät, yritysviestintä maineenhallinnan osana, yritysviestinnän organisointi, tiedottamisen ja yhteystoiminnan muodot, kaupankäynnin tekstit, tiedotteet ja suhdetoimintatekstit, yrityksen rekrytointiin liittyvä viestintä.

Suoritustapa ja arviointi

1. Lähiopetus: Aktiivinen osallistuminen lähiopetustunneilla, yksilö- ja ryhmätehtävät.
2. Etäopetus: Itsenäinen tehtäväpaketti.
Arviointi asteikolla 1 – 5 ja arviointikriteerit.

Opiskelumateriaali

Hirsjärvi, S., Remes, P. & Sajavaara, P. 2004. Tutki ja kirjoita. 10. uudistettu painos. Helsinki: Tammi.
Kinnunen, M. & Löytty, O. (toim.) 2002. Tieteellinen kirjoittaminen. Tampere: Vastapaino.
Koulutuksella tulevaisuuteen. 2002. Teollisuuden koulutusvaliokunnan julkaisusarja A: 13. Tampere.

ymmärtää sähkön aiheuttamat vaarat ja käytössä olevat erilaiset suojaustoimenpiteet. Samalla opiskelija tutustuu työelämässä olevien sähkölaitteisiin liittyviin velvoitteisiin haltijana tai käyttäjänä. Sähkönkäyttäjänä tutustutaan teollisuuden sähkönjakelujärjestelmän rakenteisiin, sähkökaupan periaatteisiin ja sähkötekniikkaan liittyvän energiatehokkuuden merkitykseen. Sähkölaitteille suoritettavat huolto- ja kunnossapitotoimet käydään läpi. Opiskelija perehtyy myös prosessiteollisuuden automaatiojärjestelmän perusteisiin siten, että hän tunnistaa keskeiset automaation komponentit ja toimintaperiaatteet.

AHOTT: vastaava kurssisuoritus jossakin toisessa ammattikorkeakoulussa

Sisältö

Sähköturvallisuus, teoreettinen sähkötekniikka, sähkönjakelujärjestelmä, sähkökauppa, energiatehokkuus, sähköjärjestelmän huolto- ja kunnossapito sekä sähköautomaatio.

Edeltävät opinnot

0752SA103 Sähköoppi ja aaltoliikeoppi

Suoritustapa ja arviointi

Aktiivisuus kontaktiopetuksessa, harjoitukset, vierailut ja tentti.

Arviointi asteikolla 1 - 5.

Opiskelumateriaali

Luennot