Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

 47YOY1003 YMPÄRISTÖ-ICT PROJEKTI 1 3 OP

Osaamistavoitteet

Opiskelija

  • ymmärtää tiimi- ja projektityöskentelyn vaatimukset
  • osaa soveltaa tiimi- ja projektityöskentelyn vaatimuksia aktiivisena tiimin jäsenenä
  • ymmärtää projektihenkilöiden eri roolit
  • osaa soveltaa itsenäisesti hankkimaansa tietoa annetun projektityön ratkaisemiseksi.

Sisältö

Tiimi- ja projektityöskentely, itsenäinen tiedonhankinta ja ongelmanratkaisutaito.

Suoritustapa ja arviointi

1. Lähiopetus: Aktiivinen osallistuminen projektityöskentelyyn ja projektiesitys ja -dokumentit.
2. Etäopetus: -
Arviointi asteikolla: 1-5.

Opiskelumateriaali

Opiskelumateriaali ja suoritettavat projektityöt sovitaan opintojakson alussa.