Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

0730ME204 MEKANIIKKASUUNNITTELUN

...

ERIKOISKURSSI 4 OP

Osaamistavoitteet

Opiskelija

  • osaa laskea usean rasituslajin aiheuttamat jännitykset sekä käsin että tietokoneen avulla
  • osaa valita mekaanisen rakenteen toleranssit ja pinnanlaadun

Sisältö

  • jännitysten yhdistäminen
  • elementtimenetelmän perusteita
  • tietokoneavusteinen lujuuslaskenta
  • toleranssit ja pinnanlaatu

Edeltävä osaaminen

Mekaniikkasuunnittelun perusteet, Mekaniikkasuunnittelun jatkokurssi

Toteutus ja arviointi

Projekti-oppimistehtävät, harjoitustyöt, harjoitukset ja kokeet.

Arviointikriteerit

Perustaso (1-2): Opiskelija osaa analysoida yksinkertaisen rakenteen jännitykset sekä käsin laskemalla että tietokoneen lujuuslaskentaohjelmalla, opiskelija tuntee toleranssien ja pinnanlaadun perusteet.

...

Erinomainen taso (5): Opiskelija osoittaa työskentelyssään kehittävää asennetta ja jakaa sekä soveltaa tietojaan ja taitojaan projektiin

Oppimateriaali

Karhunen, J. & al. 2004. Lujuusoppi, nro 543. 9. painos. Hakapaino Oy, Helsinki. ISBN 951-672-253-9.
Valtanen, E. 2012. Tekniikan taulukkokirja. 19. painos. Genesis-Kirjat Oy, Jyväskylä.
Lujuuslaskentaohjelmien oppaat