Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

04LII802/

...

1 TULOKSELLINEN TYÖSKENTELY

...

5 OP

Osaamistavoitteet

Opiskelija

  • tutustuu erilaisiin oppimismenetelmiin, joita sovelletaan opintojen aikana

...

...

  • hankkii asenteelliset ja käsitteelliset valmiudet tehdä töitä tiimissä ja yhteistyöverkostoissa

...

  • hankkii projekti- ja tiimityöskentelyn perustaidot, joiden myötä hänellä on valmiudet osallistua projektityöskentelyyn ja johtaa erilaisia projekteja
  • hankkii asenteelliset ja käsitteelliset valmiudet ymmärtää innovatiivisen kulttuurin merkityksen erilaisissa organisaatioissa

...

  • tutustuu luovaan ajatteluun, systemaattisen innovaatioprosessin vaiheisiin ja keskeisiin metodeihin

...

Sisältö

Oppimistyylit, oman oppimisen arviointi

...

, ongelmakeskeisiin oppimismenetelmiin tutustuminen

...

, tiimityön perusteet, projektinhallinta, innovaatiotoiminta ja luova ajattelu.

Suoritustapa ja arviointi

1. Lähiopetus: Osallistuminen lähiopetukseen

...

.
2. Etäopetus: oppimistehtävät ja yritysportfolio.
Arviointi

...

asteikolla 1 – 5.

Opiskelumateriaali

...

Lähiopetuksessa ja Repussa tarjottava materiaali.