Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

04YLTH003 TALOUSHALLINTO 3 OP

Osaamistavoitteet

Opiskelija

  • osaa kuvailla taloushallinnon merkityksen yrityksessä
  • osaa tulkita yrityksen kirjanpitoa
  • osaa tulkita tilinpäätöstä ja selostaa kassavirran muodostumisen
  • osaa arvioida yrityksen taloudellista tilannetta tilinpäätöslaskelmien perusteella

Sisältö

Laskentatoimen tehtävät, kirjanpitovelvollisuus yritystoiminnassa ja arvonlisäveron määräytyminen tuloslaskelman ja taseen sisältö, yrityksen kassavirran muodostuminen ja

...

taloudellisten tunnuslukujen arviointi.

Edeltävä osaaminen

-

Toteutus ja arviointi

...

  1.  Lähiopetus: Aktiivinen osallistuminen lähiopetustunneilla, yksilö- ja ryhmätehtävät ja tentti.

...

  1.  Etäopetus: Yritysportfoliotehtävä.

...

  1. Arviointi asteikolla 0 – 5.

Oppimateriaali

Tomperi, S. Käytännön kirjanpito ja harjoituskirja. Uusin painos. Edita.

...

Muu luennoitsijan ilmoittama materiaali.