Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Osaamistavoitteet

Opiskelija

  • ymmärtää

...

Sisältö

Yritysviestinnän periaatteet ja tehtävät, yritysviestintä maineenhallinnan osana, yritysviestinnän organisointi, tiedottamisen ja yhteystoiminnan muodot, kaupankäynnin tekstit, tiedotteet ja suhdetoimintatekstit, yrityksen rekrytointiin liittyvä viestintä.

Edeltävä osaaminen

...

  • taloushallinnon roolin yrityksessä
  • ymmärtää kirjanpidon ja tilinpäätöksen periaatteet
  • osaa tulkita tilinpäätöstä ja ymmärtää kassavirran muodostumisen
  • osaa arvioida tilinpäätöslaskelmien perusteella yrityksen taloudellista tilannetta

Sisältö

Laskentatoimen tehtävät, kirjanpitovelvollisuus yritystoiminnassa ja arvonlisäveron määräytyminen tuloslaskelman ja taseen sisältö, yrityksen kassavirran muodostuminen ja  taloudellisten tunnuslukujen arviointi.

Edeltävä osaaminen

-

Toteutus ja arviointi

1. Lähiopetus: Aktiivinen osallistuminen lähiopetustunneilla, yksilö- ja ryhmätehtävät ja tentti.
2. Etäopetus: Itsenäinen tehtäväpakettiYritysportfoliotehtävä.
Arviointi asteikolla 1 0 – 5 ja arviointikriteerit.

Oppimateriaali

HirsjärviTomperi, S. , Remes, P. & Sajavaara, P. 2004. Tutki ja kirjoita. 10. uudistettu painos. Helsinki: Tammi.
Kinnunen, M. & Löytty, O. (toim.) 2002. Tieteellinen kirjoittaminen. Tampere: Vastapaino.
Koulutuksella tulevaisuuteen. 2002. Teollisuuden koulutusvaliokunnan julkaisusarja A: 13. Tampere.Käytännön kirjanpito ja harjoituskirja. Uusin painos. Edita.

Muu luennoitsijan ilmoittama materiaali.