Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Opintojakson nimi

 

Suoritusvuosi

 

Alkamis- ja päättymispvm

 

Opintojaksosta vastaava opettaja

 

Muut opettajat

 

Luennoitsijat

 

Opetuskieli

 

Ryhmät

 

Osallistujia min/max

 

Toteutuspaikka

 

Tenttipäivät

 

Tentin uusintapäivät

 

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

Kuvaa mitä opiskelija osaa ja mitä osaamista hän saa opintojakson suoritettuaan?

Keskeinen sisältö

Millaisilla sisällöillä osaaminen saavutetaan?

Toteutustapa

Millaisilla menetelmillä ja tavoilla osaaminen saavutetaan?

Toteutusaikataulu

Ilmoita päivämäärät tehtävien palautuksille, kritiikeille jne.

Opiskelijan työmäärän jakautuminen

Opiskelijalle 1 op=40 tuntia työtä. Kuvaa miten opintojakson opintopistemäärä jakautuu opiskelijalle työtunneiksi. Kuinka paljon arvioit koko työmäärästä menevän esim. harjoitustehtävän tekemiseen, lähiopetukseen, itsenäiseen työskentelyyn jne.?

Virtuaaliosuus

Kuinka paljon opintojaksosta toteutetaan virtuaalisesti? Opiskelija hallitsee digitaaliseen kuvaan, digitaaliseen valokuvaukseen ja kameralaitteistoihin liittyvät tärkeimmät ammatilliset perustiedot ja -taidot ja osaa hakea itsenäisesti aihealueeseen liittyvää tietoutta. Opiskelija hallitsee oppilaitoksen pigmenttiväritulostimien peruskäytön ja on tietoinen erilaisista tulostusmenetelmistä ja materiaaleista. Opiskelija ymmärtää värinhallinan keskeisimmät perusasiat. Opintojakson tavoitteena on myös kehittää ja syventää opiskelijoiden ilmaisullista osaamista sekä teknisiä taitoja.

Keskeinen sisältö

Opintojakso on digitaalisen kuvan, digitaalisen valokuvauksen ja tulostamisen peruskoulutusjakso, jonka aikana opitaan aihealueeseen liittyviä ammatillisia perustietoja ja -taitoja. Kurssiin sisältyy tentti ja valokuvaamalla toteutettava kurssityö sekä sen tekninen ja sisällöllinen arviointi.

Toteutustapa

Luennot, yksilö- ja ryhmätehtävät, keskustelut, tentti. Jaksoon sisältyy lähiopetusta, etätehtäviä ja verkkotyöskentelyä.

Toteutusaikataulu

Annetut tehtävät tulee suorittaa opintojakson aikana.

Opiskelijan työmäärän jakautuminen

Opintojaksoon sisältyy seitsemän lähiopetuspäivää sekä itsenäisesti toteutettavia etätehtäviä.

Virtuaaliosuus

Opintojaksoon sisältyy jonkinverran virtuaalisesti toteutettavia etätehtäviä.

T&K integraatio

 

Arviointi

Arviointiasteikko (kts. opsista)
Osaamisen arviointitasot

Arviointi hyväksytty - hylätty. Hyväksytty suoritus edellyttää aktiivistä läsnäoloa ja osallistumista opetukseen, kurssilla annettujen tehtävien suorittamista, kurssityön palautusta sekä hyväksyttyä tenttisuoritusta.

Arviointi viimeistään

Opintojaksojen arvioinnit tehdään 30 vuorokauden kuluessa suorittamisajankohdasta laskettuna. Arvioinnit kirjataan Lahden ammattikorkeakoulun opintosuoritusrekisteriin 15 vuorokauden kuluessa kokonaissuorituksen antamisesta (tai opintojaksojen arvioinnin julkistamisesta).

Oppimateriaali