Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

04TUT601/2 TILASTOLLISET ANALYYSIT 2 OP

Osaamistavoitteet

Opiskelija

  • omaksuu kvantitatiivisen lähestymistavan tilastollisena tutkimusmenetelmänä
  • pystyy suorittamaan tavallisimmat tilastolliset analyysit
  • oppii asiantuntevaksi tilastojen tyottajaksituottajaksi,käsittelijäksi ja hyödyntäjäksi

Sisältö

Yleiset kvantitatiiviset menetelmät, tutkimusaineiston kerääminen ja tilanteeseen sopivan analyysimenetelmän valinta.Tulosten raportointi.

Suoritustapa ja arviointi

1. Lähiopetus: Aktiivinen osallistuminen lähiopetustunneilla, yksilö- ja ryhmätehtävät.
2. Etäopetus: Itsenäinen tehtäväpaketti.
Arviointi asteikolla 1 – 5 ja arviointikriteerit.

Opiskelumateriaali

Lähiopetuksessa ja Repussa tarjottava materiaali. Muuna, tukevana, opiskelumateriaalina:  Heikkilä Tarja. 2005. 5-6. painos  Tilastollinen tutkimus. Edita Prima OY, Helsinki.

Huom. Tutkimusprosessin jatkon 5 op suoritus on vaihtoehtoinen.