Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

47YOTK003 TIETOKONEEN KÄYTTÖ 3 OP

Osaamistavoitteet

Opiskelija

  • osaa soveltaa oppimisjärjestelmiä ja internetin mahdollisuuksia opiskelun tukena
  • osaa soveltaa dokumentointi-, taulukkolaskenta- ja esityssovelluksia työasema- ja verkkoympäristöissä
  • ymmärtää tietoturvan roolin dokumenttien ja esitysten tuottamisessa ja internetin käytössä
  • tietää toimivan verkkoyhteyden edellytykset
  • ymmärtää työasemajärjestelmän tarjoamat tavat tehokkaaseen työskentelyyn

Sisältö

Internet ja selaimet, sähköiset oppimis- ja toimintaympäristöt, asiakirjojen laatiminen, tyylien käyttö, laskentamallien laatiminen ja havainnollistaminen, esityksen tuottaminen, tiedonhaku Internetistä ja lähdekritiikki, tietoturva, verkkoyhteyden toiminta.

Suoritustapa ja arviointi

Lähiopetus: Aktiivinen osallistuminen opiskeluun, oppimistehtävät ja tentti.
Arviointi asteikolla 1 – 5.

Opiskelumateriaali

Lähiopetuksessa ja Repussa tarjottava materiaali.