Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

04LII602/5 LOGISTIIKKA 4 OP

Osaamistavoitteet

Opiskelija

...

  • tuntee logistiikan terminologian
  • ymmärtää arvoketjun muodostumisen ja logistiikan mahdollisuudet vaikuttaa yrityksen kannattavuuteen
  • tuntee ostoprosessin , varastoinnin sekä tuotannon perusteet
  • saa valmiuksia käyttää

...

  • toiminnan kehittämisen ja valvonnan menetelmiä
  • ymmärtää toimitusehtolausekkeet toimitusta ohjaavana kauppasopimuksen osana.

Sisältö

Terminologia: logistiikka, arvoketjumalli jne. Menekin ennustaminen, Logistiikkakäsite, ostotoiminta, toimitusehtolausekkeet, varastointi, tuotannon perusteet, ohjausmenetelmiämenetelmiä: varaston kiertonopeus, toimituserän koon määritys, ABC-analyysi jne.

Suoritustapa ja arviointi

1. Lähiopetus, oppimistehtävät, : Aktiivinen osallistuminen lähiopetustunneilla, vierailija/vierailu, yritysportfolio, kirjallinen tentti.
Arviointi asteikolla 1-asteikolla 1 – 5.

Opiskelumateriaali

Opettajan myöhemmin verkko-oppimisympäristössä ilmoittama Lähiopetuksessa ja Repussa tarjottava materiaali.