Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

04LII603/2 TALOUS- JA RAHOITUSMATEMATIIKKA 4 OP

Osaamistavoitteet

Opiskelija

  • hallitsee talouselämässä tarvittavat keskeiset talousmatematiikan laskentamenetelmät

  • tuntee niiden käyttöarvon erityisesti rahaan liittyvissä käytännön tilanteissa.

Sisältö

Prosenttilaskennan soveltaminen verotusta, hinnoittelua ja rahan kotimaista ja ulkomaista arvoa käsittelevissä tehtävissä. Indeksien ,  indeksien merkitys talouselämää analysoitaessa. Korko, korko- ja koronkorkolaskenta selvitettäessä pääoman hintaa, tuottoa ja kannattavuutta. Säännönmukaisesti , säännönmukaisesti toistuvien talletusten ja maksujen hallinta, rahoitusmuodot. Rahoitusmuodot.

Suoritustapa ja arviointi

Harjoitukset ja tehtävät verkossa. Aktiivisuus laskuharjoituksissa ja 1. Lähiopetus: Aktiivinen osallistuminen lähiopetustunneilla ja laskuharjoituksissa, yksilö- ja ryhmätehtävät, portfolio ja tentti.
Arviointi asteikolla 1 -5.

Opiskelumateriaali

Saaranen, P., Kolttola, E., Pösö J. 20102003. Liike-elämän matematiikka. Edita Prima Oy, Helsinki .
Opettajan myöhemmin verkko-oppimisympäristössä ilmoittama Lähiopetuksessa ja Repussa tarjottava materiaali.