Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

  • syventää tietämystään modernista esimiestyöskentelystä ja johtamisen trendeistä
  • hallitsee keskeisimmät esimiestyön osa-alueet ja HR -prosessit
  • käsittää etä- ja mobiilityön vaikutukset henkilöstöjohtamiseen
  • osaa toimia esimiehenä vaativissakin tilanteissa.

...

Suoritustapa ja arviointi

Osallistuminen kontakti- kontaktiopetukseen ja virtuaaliopetukseen ja oppimistehtävät.

Arviointi asteikolla 1-5.

Opiskelumateriaali

Erämetsä, T. 2009. Teoriasta todeksi: Esimiestyö käytännössä, Talentum, Helsinki

Järvinen, P. 2009, Ammattina esimies, WSOYpro, Helsinki

Salminen, J. 2006. Uuden esimiehen kirja, Talentum, Helsinki

Opettajan myöhemmin Luennot ja opettajan verkko-oppimisympäristössä ilmoittama materiaali.