Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Projektinhallinta 10 op

Moduulin osaamistavoitteet

Opiskelija

  • hallitsee ….
  • ymmärtää …
  • osaa …
  • kehittää …

Osaamistavoitteet

Projektinhallinnan koulutus jakaantuu kahteen opintojaksoon. Ensimmäinen opintojakso käsittelee yleisempiä projektinhallintamenetelmiä. Projektinhallintamenetelmien lisäksi ensimmäinen kurssi lisää opiskelijan tietoisuutta projektipäällikön työnkuvan eroista verrattuna asiantuntijatyöhön. Toinen opintojakso käsittelee projektinhallinnan taitoja syvällisemmin. Sen tavoite on lisätä opiskelijan projektinhallintataitoja sekä käsitellä EU –hanketoimintaa. Taitava projektinhallinta vaatii mm. kykyä soveltaa hankkimaansa tietoa käytäntöön.