Page tree

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

04TUT602 KVANTITATIIVISET MENETELMÄT JA

...

RAPORTOINTI 3 OP

Osaamistavoitteet

Opiskelija

 • oppii  käyttämäänSPSSohjelmistoa käyttämään SPSS-ohjelmistoa analyysivälineenä
 • oppii tilastollisen päätöksenteon
 • ymmärtää tilastollisen riippuvuuden merkityksen
 • oppii valitsemaan sopivan menetelmän ja käyttämään niitä kriittisesti
 • ymmärtää tutkimustekstin rakenteen ja kieliasun vaatimukset
 • osaa hankkia tietoa itsenäisesti ja soveltaa lähteitä kriittisesti
 • hallitsee abstraktin kirjoittamisen.

Sisältö

SPSSohjelmisto Tilastollinen päätöksenteko ja SPSS: SPSS-ohjelmisto analyysivälineenä.  Havaintomatriisin luominen ja käsittely. Frekvenssijakaumat, tunnusluvut ja graafinen esittäminen. Tilastollisen riippuvuuden tutkiminen. Hypoteesien testaaminen. Monimuuttujamenetelmät. Tutkimustekstin rakenne ja kieliasu. Tiedon hankinta ja lähteiden kriittinen soveltaminen

Edeltävät opinnot

04TUT601/1 Tutkimusprosessi

Suoritustapa ja arviointi

1. Lähiopetus: Aktiivisuus kontaktiopetuksessa, oppimistehtävät, mahdolliset projektityöt ja raportointi.
Arviointi asteikolla 1 – 5.

Opiskelumateriaali

Luennot sekä luennoilla erikseen ilmoitettava materiaali.

 

04TUT602/2 TIETEELLINEN KIRJOITTAMINEN 2 OP

Osaamistavoitteet

Opiskelija

 • tuntee tutkimustekstin rakenteen ja kieliasun vaatimukset
 • osaa hankkia tietoa itsenäisesti ja käyttää lähteitä kriittisesti
 • osaa kirjoittaa tutkimusmenetelmän mukaisen tutkimusraportin.

Sisältö

Tieteellisen tekstin vaatimukset: argumentoinnin periaatteet, tieteellinen tyyli, tutkimustekstin rakenne, kieliasu. Lähdetekniikka: tekstiviitteet, lähdeluettelo, tiedon hankinta ja lähdekritiikki. Abstraktin kirjoittaminen.

Edeltävät opinnot

 • Asiantuntijaviestintä 
 • Tutkimusprosessi
 • Kvalitatiiviset tutkimusmentelmät TAI Tilastolliset menetelmät ja SPSS -kurssi menossa / suoritettu aiemmin

Suoritustapa ja arviointi

...

Lähiopetus (luennot, keskustelut, harjoitukset), raportointitehtävä.  
Arviointi asteikolla 1

...

5.

Opiskelumateriaali

...

 • Kniivilä, S., Lindblom-Ylänne, S., Mäntynen, A. 2007. Tiede ja teksti. Tehoa ja taitoa tutkielman kirjoittamiseen. Porvoo: WSOY.
 • Viskari, S. 2009. Tieteellisen kirjoittamisen perusteet. Opas kirjoittamiseen ja seminaarityöskentelyyn. Tampere: Tampereen yliopistopaino.
 • Hirsjärvi, S., Remes, P. & Sajavaara, P. 2009. Tutki ja kirjoita. 15. uudistettu painos. Helsinki: Tammi.
 • Luennot sekä luennoilla erikseen ilmoitettava materiaali.