Page tree

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

Tilinpäätöksen laadinta 10 op

...

Osaamistavoitteet

Opiskelija

 • hallitsee ….
 • ymmärtää …
 • osaa …
 • kehittää …
 • syventää kirjanpidon osaamista perehtymällä erityiskysymyksiin ja eri yhteisöjen tilinpäätöskäytäntöihin
 • kykenee laatimaan itsenäisesti yrityksen kirjanpidon ja tilinpäätöksen atk-perusteisesti
 • ymmärtää atk-ohjelman rakenteen ja toiminnan sekä sähköisen taloushallinnon toimivuuden
 • osaa hyödyntää taulukkolaskentaohjelmaa kirjanpitoaineiston jatkokäsittelyssä ja raportoinnissa.