Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

04LIA812 YRITYSJURIDIIKKA 10 op

Osaamistavoitteet

Opiskelija

  • ymmärtää yritystoiminnan kannalta keskeisen  normiston tavoitteet ja merkityksen
  • hallitsee oikeudellisten lähteiden käytön
  • osaa hyödyntää erilaisia oikeudellisia lähteitä työssään.