Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

MUOVITEKNIIKAN SUUNTAUTUMISVAIHTOEHDON AMMATTIOPINNOT 117 OP

Moduulin osaamistavoitteet

Opiskelija

  • hallitsee ….
  • ymmärtää …
  • osaa …
  • kehittää …