Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Ympäristöteknologian koulutusohjelman tutkimus-, kehitys – ja innovaatiotoiminnan (TKI) painopisteitä ovat uusiutuva energia, kestävä yhdyskuntasuunnittelu sekä kestävän kehityksen ympäristöteknologiat (ml bioteknologia) ja se nivoutuu koulutuksen kanssa yhteen projektitöiden ja opinnäytteiden kautta. Ympäristöteknologian koulutusohjelmassa on tähän asti ollut kolme suuntautumisvaihtoehtoa: miljöösuunnittelu, ympäristötekniikka ja ympäristöbiotekniikka. Yllä esitellyt uudet pääaineet pyrkivät vastaamaan yhä paremmin ympäristöalan muutoksiin ja osaamistarpeisiin. Ympäristöteknologian koulutus tapahtuu pääsääntöisesti Clentech Parkissa Niemenkatu 73:ssa Lahden tiede-ja yrityspuistossa (http://www.lahtisbp.fi/).

 

YMPÄRISTÖTEKNOLOGIAN KOULUTUSOHJELMAN PERUSOPINNOT 45 OP

1

 2

3

4

suoritusvuosi

Ammattikorkeakoulun yhteiset perusopinnot 14 op

 

 

 

 

 

01SUO Asiantuntijaviestintä 4 op

 

 

 

 

 

  • 01SUOA Asiantuntijaviestintä (3 op)

 3

 

 

 

 

  • 01PINFO Informaatiolukutaito (1 op)

 1

 

 

 

 

01RUO Ruotsin kieli 3 op

 

 

 

 

 

  • 01RUOK kirjallinen osio (1,5 op)

 

 1,5

 

 

 

  • 01RUOS suullinen osio (1,5 op)

 

 1,5

 

 

 

01ENG Englannin kieli ja viestintä 3 op

 

  3

 

 

 

01PJYT Yrittäjyysopinnot 4 op

 

 

 

 

Luonnontieteelliset perusopinnot 1, 16 op

 

 

 

 

 

071KF104: Kemian ja fysiikan perusteet 4 op

4

 

 

 

 

0701MP103: Matemattiikan perusteet 3 op

 

 

 

 

0701MK103: Mekaniikka 3 op

3

 

 

 

 

0701GT103: Geometria ja trigonometria 3 op

3

 

 

 

 

 10708T1103: Tietotekniikka I 3 op3    

Luonnontieteelliset perusopinnot 2, 16 op

 

 

 

 

 

0701VM103:  Vektorit ja matriisit  3 op

 

 3

 

 

 

0701SA103: Sähkö- ja aaltoliikeoppi 3 op

 

 3

 

 

 

0701FL103: Fysiikan laboraatiot 3 op

 

 3

 

 

 

0701D1103: Differentiaali- ja integraalilaskenta 3 op

 

 3 

 

 

 

0701T1103: Tilastomatematiikka I 3 op

 

 3

 

 

 

AMMATTIOPINNOT 130 OP

1

 2

3

4

suoritusvuosi

YT1: Ympäristöteknologia 1, 15 op

 

 

 

 

 

0745AK03: Ammatillinen kasvu 3 op

 

 

 

 

0745MV06: Maa ja vesiekosysteemit  6 op

6

 

 

 

 

0745EO06: Epäorgaaninen ja orgaaninen kemia 6 op

 

 

 

 

YT2: Ympäristöteknologia 2, 15 op

 

 

 

 

 

0745YH03: Ympäristölainsäädäntö ja hallinto 3 op

3

 

 

 

 

0745JH06: Jäte- energia- ja vesihuolto 6 op

6

 

 

 

 

0745YS03: Yhdyskuntasuunnittelu 3 op

3

 

 

 

 

0745CA03: CAD1-suunnittelu 3 op

 
3    

YT3: Ympäristöteknologia 3, 15 op

     

0745YJ03: Ympäristö-ja laatujärjestelmät 3 op

3

 

 

 

 

0745EM03: Elinkaariajattelu ja materiaalitehokkuus 3 op

 

 

 

 

0745YA03:Ympäristövaikutusten arviointi 3 op

 

 

 

 

0745KP03: Kestävä kehitys kaupunkiekosysteemissä -projekt 3  op

3

 

 

 

 

0745KK03: Kuvankäsittely (Photoshop) 3 op

 

 

 

 

YT4: Ympäristöteknologia 4, 15 op

 

 

 

 

 

0745YV03: Yhdyskuntatekniikka ja verkostosuunnittelu 3 op

 

  3 

 

 

 

0745YM03: Ympäristögeotekniikka ja maarakentaminen 3 op

 

  3

 

 

 

0745NS03: Novapoint-suunnitteluohjelmisto 3op

0745PH03: Paikkatiedon hallinta 3 op

0745MK03: Maanmittaus,kartat ja kiinteistönmuodostus 3 op

 
 

  3

  3

  3

   
      

YS1: Yhdyskuntasuunnittelun lähtökohdat, 10 op

0745MM05: Maisema maankäytön suunnittelussa 5 op

0745RY05: Rakennettu ympäristö ja yhdyskunnat 5 op

YS2: Asuinalueen ja ympäristön suunnittelu, 15 op

0745AY05: Asuinympäristöt 5 op

0745AK05: Asemakaavoitus 5 op

0745LK05: Lähiympäristön käsittely 5 op

YS3: Yhdyskuntasuunnittelua eri tasoilla, 20 op

0745KV03: Kuvallinen viestintä 3 op

0745YK06: Yleiskaavoitus 6 op

0745KK05: Keskusta-alueiden kehittäminen 5 op

0701YT103: Ympäristönsuunnittelun talousmatematiikka 3 op

0745SE03: Yhdyskuntasuunnittelun englanti 3 op

YS4: Tie–ja väyläsuunnittelu, 10 op

0745LY05: Liikenne yhdyskuntasuunnittelussa 5 op

0745KT05: Katu- ja tiesuunnittelu 5 op

YST1: Ympäristönäytteenotto ja -mittaukset, 10 op

0745YL03: Ympäristötutkimuksen laboratoriomenetelmät 3 op

0745VK03: Vesistönäytteenotto, kenttämittaukset ja analyysit 3 op

0745MK04: Maaperä ja kaatopaikkanäytteenotto,mittaukset ja analyysit 4 op

YST2: Vaurioituneen ympäristön kunnostus ja ylläpito, 15 op

0745YE03: Ympäristökemia ja ekotoksikologia 3 op

0745PM06: Pilaantuneen maan kunnostus 6op

0745VS06: Vesistöjen käytön ja ylläpidon suunnittelu 6 op

YST3: Vesihuolto ja sanitaatio, 15op

0745JK05: Jäteveden käsittely ja hyödyntäminen 5 op

0745PS03: Puhdas vesi ja sanitaatio 3 op

0745YT03: Ympäristönsuojelutekniikan englanti 3 op

0745PS04: Prosessin suunnittelu ja mitoitus 4 op

YST4: Jätehuolto ja materiaalikierrot, 15 op

0745YJ03: Yrityksen tai julkisorganisaation jätehuolto 3 op

0745BJ03: Biohajoavan jätteen hyödyntäminen 3 op

0745MA03: Materiaalien kierrätysliiketoiminta 3 op

0745LK03: Loppusijoitettava jäte ja kaatopaikkojen suunnittelu ja valvonta 3 op

0745MP03: Elinkaari ja materiaalitehokkuus -projekti 3 op

E1: Energian tuotannon perusteet ja ilmansuojelu, 15 op

0701LE103: Lämpöenergia 3 op

0745ET03: Energiatekniikka 3 op

0745IP06: Ilmansuojelu ja päästömittaukset 6 op

0745KS03: Kansainväliset sopimukset ja lainsäädäntö 3 op

E2: Bioenergia, 10 op

0745BB04: Biomassat ja biojätteet ja niiden hyödyntäminen energiana 4 op

0745BE03: Biopolttoaineiden elinkaaritarkastelu 3 op

0745TE03: Tulevaisuuden energiat 3 op

E3: Uusiutuva energia ja laiteratkaisut (Energon), 15 op

0745UE03: Uusiutuvan energian laiteratkaisut 3 op

0745UL03: Uusiutuvan energian liiketoimintaosaaminen 3 op

0745EE03: Energiaosaajan englanti 3 op

0745UP06: Uusiutuvan energian projektityö 6 op

E4: Energiatehokkuus, 15 op

0721LK103: Lämpöoppi ja kuljetusilmiöt 3 op

0745EY03: Energiatehokkuus yhdyskuntarakenteessa 3 op

0745ER03: Energiatehokkuus rakennuksissa 3 op

0745EN03: Energianeuvonta 3 op

0745EP03: Energiatehokkuuden parantaminen -projekti 3 op

Projektityötaidot, 15 op

0745LP10: Laaja-alainen projekti,   

(esim. Urban Planning Project, Yrityksen ympäristö- ja laatujärjestelmän auditointi, Teknologiatestausprojekti)

Kehitysyhteistyöopinnot 10-15 op

0745KV05 Kansallinen ja kansainvälinen kehitysyhteistyö

National and International Development Cooperation (3.tai 4.p.) 5 op

0745TK05 Työskentely ja kommunikointi kehitysmaissa

Working and Communication in Development Countries (3.tai 4.p.) 5op

0745KO05 Kehitysyhteistyön opintomatka/hanke

Development Management Project (3.tai 4.p.) 5op

 

 

  5

  5

 

  5

  5

  5

 

  3

  6

  5

  3

  3

 

  5

  5

 

  3

  3

  4

 

  3

  6

  6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 3

 3

 6

 3

 

 4

 3

 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

3

3

4

 

3

3

3

3

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

3

3

6

 

3

3

3

3

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

 

 

 5

  

 5

 

 5

 

 

 

 

VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT 15 OP

1

2

3

4

suoritusvuosi

Vapaasti valittavat opinnot 15 op

 

 

 

 

 

07VVSUPE03: Suomen kielen perusteet 3 op

 3

 

 

 

 

01VVENGVA: Englannin kielen valmentava kurssi 3 op

 3

 

 

 

 

01VVRUOVA: Ruotsin kielen valmentava 3 op

 

 

 

 

 

HARJOITTELU 30 OP

1

  2

3

4

suoritusvuosi

Harjoittelu I 21 op

 

 

 

 

 

0703HA013- 0703HA413   7 x 3 op

  21   

Harjoittelu II 9 op

 

 

 

 

 

0703HA513- 0703HA913   3 x 3 op

 

 

 

 9

 

OPINNÄYTETYÖ 20 OP

1

2

3

4

suoritusvuosi

Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotaidot, 20 op

 

 

 

 

 

0745JO05: Tutkimusmenetelmät ja seminaarityöskentely, 5 op

 

 

 5

 

 

0745ON015:  Opinnäytetyö 15 op   15