Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

YMPÄRISTÖTEKNOLOGIAN KOULUTUSOHJELMAN PERUSOPINNOT 45 OP

1

 2

3

4

suoritusvuosi

Ammattikorkeakoulun yhteiset perusopinnot 14 op

 

 

 

 

 

01SUO Asiantuntijaviestintä 4 op

 

 

 

 

 

  • 01SUOA Asiantuntijaviestintä (3 op)

 3

 

 

 

 

  • 01PINFO Informaatiolukutaito (1 op)

 1

 

 

 

 

01RUO Ruotsin kieli 3 op

 

 

 

 

 

  • 01RUOK kirjallinen osio (1,5 op)

 

 1,5

 

 

 

  • 01RUOS suullinen osio (1,5 op)

 

 1,5

 

 

 

01ENG Englannin kieli ja viestintä 3 op

 

  3

 

 

 

01PJYT Yrittäjyysopinnot 4 op

 

 

 

 

Luonnontieteelliset perusopinnot 1, 16 op

 

 

 

 

 

071KF104: Kemian ja fysiikan perusteet 4 op

4

 

 

 

 

0701MP103: Matemattiikan perusteet 3 op

 

 

 

 

0701MK103: Mekaniikka 3 op

3

 

 

 

 

0701GT103: Geometria ja trigonometria 3 op

3

 

 

 

 

 10708T1103: Tietotekniikka I 3 op3    

Luonnontieteelliset perusopinnot 2, 16 op

 

 

 

 

 

0701VM103:  Vektorit ja matriisit  3 op

 

 3

 

 

 

0701SA103: Sähkö- ja aaltoliikeoppi 3 op

 

 3

 

 

 

0701FL103: Fysiikan laboraatiot 3 op

 

 3

 

 

 

0701D1103: Differentiaali- ja integraalilaskenta 3 op

 

 3 

 

 

 

0701T1103: Tilastomatematiikka I 3 op

 

 3

 

 

 

AMMATTIOPINNOT 130 OP

1

 2

3

4

suoritusvuosi

YT1: Ympäristöteknologia 1, 15 op

 

 

 

 

 

0745AK03: Ammatillinen kasvu 3 op

 

 

 

 

0745MV06: Maa ja vesiekosysteemit  6 op

6

 

 

 

 

0745EO06: Epäorgaaninen ja orgaaninen kemia 6 op

 

 

 

 

YT2: Ympäristöteknologia 2, 15 op

 

 

 

 

 

0745YH03: Ympäristölainsäädäntö ja hallinto 3 op

3

 

 

 

 

0745JH06: Jäte- energia- ja vesihuolto 6 op

6

 

 

 

 

0745YS03: Yhdyskuntasuunnittelu 3 op

3

 

 

 

 

0745CA03: CAD1-suunnittelu 3 op

 
3    

YT3: Ympäristöteknologia 3, 15 op

     

0745YJ03: Ympäristö-ja laatujärjestelmät 3 op

3

 

 

 

 

0745EM03: Elinkaariajattelu ja materiaalitehokkuus 3 op

 

 

 

 

0745YA03:Ympäristövaikutusten arviointi 3 op

 

 

 

 

0745KP03: Kestävä kehitys kaupunkiekosysteemissä -projekt 3  op

3

 

 

 

 

0745KK03: Kuvankäsittely (Photoshop) 3 op

 

 

 

 

YT4: Ympäristöteknologia 4, 15 op

 

 

 

 

 

0745YV03: Yhdyskuntatekniikka ja verkostosuunnittelu 3 op

 

  3 

 

 

 

0745YM03: Ympäristögeotekniikka ja maarakentaminen 3 op

 

  3

 

 

 

0745NS03: Novapoint-suunnitteluohjelmisto 3op

0745PH03: Paikkatiedon hallinta 3 op

0745MK03: Maanmittaus,kartat ja kiinteistönmuodostus 3 op

 
 

  3

  3

  3

   
      

YS1: Yhdyskuntasuunnittelun lähtökohdat, 10 op

0745MM05: Maisema maankäytön suunnittelussa 5 op

0745RY05: Rakennettu ympäristö ja yhdyskunnat 5 op

YS2: Asuinalueen ja ympäristön suunnittelu, 15 op

0745AY05: Asuinympäristöt 5 op

0745AK05: Asemakaavoitus 5 op

0745LK05: Lähiympäristön käsittely 5 op

YS3: Yhdyskuntasuunnittelua eri tasoilla, 20 op

0745KV03: Kuvallinen viestintä 3 op

0745YK06: Yleiskaavoitus 6 op

0745KK05: Keskusta-alueiden kehittäminen 5 op

0701YT103: Ympäristönsuunnittelun talousmatematiikka 3 op

0745SE03: Yhdyskuntasuunnittelun englanti 3 op

YS4: Tie–ja väyläsuunnittelu, 10 op

0745LY05: Liikenne yhdyskuntasuunnittelussa 5 op

0745KT05: Katu- ja tiesuunnittelu 5 op

YST1: Ympäristönäytteenotto ja -mittaukset, 10 op

0745YL03: Ympäristötutkimuksen laboratoriomenetelmät 3 op

0745VK03: Vesistönäytteenotto, kenttämittaukset ja analyysit 3 op

0745MK04: Maaperä ja kaatopaikkanäytteenotto,mittaukset ja analyysit 4 op

YST2: Vaurioituneen ympäristön kunnostus ja ylläpito, 15 op

0745YE03: Ympäristökemia ja ekotoksikologia 3 op

0745PM06: Pilaantuneen maan kunnostus 6op

0745VS06: Vesistöjen käytön ja ylläpidon suunnittelu 6 op

YST3: Vesihuolto ja sanitaatio, 15op

0745JK05: Jäteveden käsittely ja hyödyntäminen 5 op

0745PS03: Puhdas vesi ja sanitaatio 3 op

0745YT03: Ympäristönsuojelutekniikan englanti 3 op

0745PS04: Prosessin suunnittelu ja mitoitus 4 op

YST4: Jätehuolto ja materiaalikierrot, 15 op

0745YJ03: Yrityksen tai julkisorganisaation jätehuolto 3 op

0745BJ03: Biohajoavan jätteen hyödyntäminen 3 op

0745MA03: Materiaalien kierrätysliiketoiminta 3 op

0745LK03: Loppusijoitettava jäte ja kaatopaikkojen suunnittelu ja valvonta 3 op

0745MP03: Elinkaari ja materiaalitehokkuus -projekti 3 op

E1: Energian tuotannon perusteet ja ilmansuojelu, 15 op

0701LE103: Lämpöenergia 3 op

0745ET03: Energiatekniikka 3 op

0745IP06: Ilmansuojelu ja päästömittaukset 6 op

0745KS03: Kansainväliset sopimukset ja lainsäädäntö 3 op

E2: Bioenergia, 10 op

0745BB04: Biomassat ja biojätteet ja niiden hyödyntäminen energiana 4 op

0745BE03: Biopolttoaineiden elinkaaritarkastelu 3 op

0745TE03: Tulevaisuuden energiat 3 op

E3: Uusiutuva energia ja laiteratkaisut (Energon), 15 op

0745UE03: Uusiutuvan energian laiteratkaisut 3 op

0745UL03: Uusiutuvan energian liiketoimintaosaaminen 3 op

0745EE03: Energiaosaajan englanti 3 op

0745UP06: Uusiutuvan energian projektityö 6 op

E4: Energiatehokkuus, 15 op

0721LK103: Lämpöoppi ja kuljetusilmiöt 3 op

0745EY03: Energiatehokkuus yhdyskuntarakenteessa 3 op

0745ER03: Energiatehokkuus rakennuksissa 3 op

0745EN03: Energianeuvonta 3 op

0745EP03: Energiatehokkuuden parantaminen -projekti 3 op

Projektityötaidot, 15 op

0745LP10: Laaja-alainen projekti,   

(esim. Urban Planning Project, Yrityksen ympäristö- ja laatujärjestelmän auditointi, Teknologiatestausprojekti)

Kehitysyhteistyöopinnot 10-15 op

0745KV05 Kansallinen ja kansainvälinen kehitysyhteistyö

National and International Development Cooperation (3.tai 4.p.) 5 op

0745TK05 Työskentely ja kommunikointi kehitysmaissa

Working and Communication in Development Countries (3.tai 4.p.) 5op

0745KO05 Kehitysyhteistyön opintomatka/hanke

Development Management Project (3.tai 4.p.) 5op

 

 

  5

  5

 

  5

  5

  5

 

  3

  6

  5

  3

  3

 

  5

  5

 

  3

  3

  4

 

  3

  6

  6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 3

 3

 6

 3

 

 4

 3

 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

3

3

4

 

3

3

3

3

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

3

3

6

 

3

3

3

3

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

 

 

 5

  

 5

 

 5

 

 

 

 

VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT 15 OP

1

2

3

4

suoritusvuosi

Vapaasti valittavat opinnot 15 op

 

 

 

 

 

07VVSUPE03: Suomen kielen perusteet 3 op

 3

 

 

 

 

01VVENGVA: Englannin kielen valmentava kurssi 3 op

 3

 

 

 

 

01VVRUOVA: Ruotsin kielen valmentava 3 op

 

 

 

 

 

HARJOITTELU 30 OP

1

  2

3

4

suoritusvuosi

Harjoittelu I 21 op

 

 

 

 

 

0703HA013- 0703HA413   7 x 3 op

  21   

Harjoittelu II 9 op

 

 

 

 

 

0703HA513- 0703HA913   3 x 3 op

 

 

 

 9

 

OPINNÄYTETYÖ 20 OP

1

2

3

4

suoritusvuosi

Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotaidot, 20 op

 

 

 

 

 

0745JO05: Tutkimusmenetelmät ja seminaarityöskentely, 5 op

 

 

 5

 

 

0745ON015:  Opinnäytetyö 15 op   15  

 ops1314-tl-ymparistoteknologia.pdf 24.4.2013