Page tree

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

 • asetettujen tavoitteiden saavuttaminen
 • tulosten uutuusaste
 • teoreettisen tarkastelun hyväksikäyttö
 • käytettyjen menetelmien sopivuus
 • yhteistyö ja aktiivisuus
 • aiheen hallinta ja jäsentely
 • päättelytaito
 • työn kieliasu ja esitystapa
 • esittely

Opiskelumateriaali

Lahden ammattikorkeakoulun opinnäytetyöohje ja opiskelijan itsensä hankkima työhön liittyvä materiaali.