Page tree

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

Osaamistavoitteet

Opiskelija

 • ymmärtää viestinnän merkityksen yritysten tuloksenteon ja yhteistyön kannalta
 • ymmärtää viestinnän vaikutuksen työtyytyväisyyteen
 • ymmärtää viestinnän ja organisaatiorakenteen yhteyden
 • osaa toteuttaa suunnitelmallisesti yrityksen sisäistä ja ulkoista viestintää
 • osaa valita viestintään tarkoituksenmukaiset keinot ja kanavat
 • pystyy kirjoittamaan vastaanottajalähtöisesti yrityksen kaupalliset viestit ja tiedotteet
 • pystyy rakentamaan teksteillään myönteistä yrityskuvaa.

Sisältö

Yritysviestinnän periaatteet ja tehtävät, yritysviestintä maineenhallinnan osana, yritysviestinnän organisointi, tiedottamisen ja yhteystoiminnan muodot, kaupankäynnin tekstit, tiedotteet ja suhdetoimintatekstit, yrityksen rekrytointiin liittyvä viestintä.

Suoritustapa ja arviointi

1. Lähiopetus: Aktiivinen osallistuminen lähiopetustunneilla, yksilö- ja ryhmätehtävät.
2. Etäopetus: Itsenäinen tehtäväpaketti.
Arviointi asteikolla 1 – 5 ja arviointikriteerit.

Opiskelumateriaali

Hirsjärvi, S., Remes, P. & Sajavaara, P. 2004. Tutki ja kirjoita. 10. uudistettu painos. Helsinki: Tammi.
Kinnunen, M. & Löytty, O. (toim.) 2002. Tieteellinen kirjoittaminen. Tampere: Vastapaino.
Koulutuksella tulevaisuuteen. 2002. Teollisuuden koulutusvaliokunnan julkaisusarja A: 13. Tampere.

hallitsee teknisen piirtämisen perusteet. Hän osaa lukea teknisiä piirustuksia ja omaa valmiudet teollisuudessa tarvittavien piirustusten laadintaan ja muokkaamiseen CAD -ohjelmistolla.

Sisältö

 • piirustustyypit ja standardit
 • teknisen piirustuksen perustiedot
 • tasokuvien ja piirustusten laadinta ja tulostus

Suoritustapa ja arviointi

 • Luennot, harjoitukset, tehtävät, tentti
 • Arviointi asteikolla 1 - 5

Opiskelumateriaali

 • Pere Aimo: Teknisen piirustuksen perusteet; oppi- ja harjoituskirja ammattiopetukseen 6. painos tai uudempi. Helsinki: Kirpes Oy
 • CAD-ohjelmiston käyttöohjeet.