Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

 Image Added

OPINTO-OPAS 2013-2014

MUOTOILUN KOULUTUSOHJELMA
Muotoiluteollisuuden suuntautumisvaihtoehto

Ajoneuvomuotoilun pääaine 240 op

Ajoneuvomuotoilun koulutus painottuu muotoiluvalmiuksien kehittämiseen. Koulutuksen aikana opiskelija
saa ammatin vaatiman teoriaperustan. Lisäksi pyrkimyksenä on kehittää opiskelijan konstruktiivista ja
esteettistä ajattelukykyä, muodonantotaitoa, kommunikointikykyä sekä kykyä soveltaa teoriaa käytäntöön.
Opiskelijalla tulee olla valmiudet huomioida työssään mm. tuotteiden ulkomuoto, toiminta ja taloudelliset
vaatimukset käyttäjän, valmistajan sekä ympäristön kannalta. Tavoitteena on perehdyttää opiskelija
kokonaisvaltaiseen tuotekehitystoimintaan. Koulutustavoitteiden saavuttaminen ja ammatissa menestyminen
edellyttävät halukkuutta ja kykyä jatkuvaan tiedonhankintaan sekä yhteistyökykyä eri alojen asiantuntijoiden
kanssa.

Koulutus antaa opiskelijalle valmiudet työskennellä erilaisten ajoneuvojen suunnittelu- ja muotoilutehtävissä.
Ajoneuvomuotoilusta valmistuneilla on valmiudet suorittaa alan jatko-opintoja ja seurata alansa ammatillista
kehitystä. Ajoneuvomuotoilua käsitellään niin henkilökohtaisen liikkumisen kuin julkisen henkilö- ja
tavaraliikenteen näkökulmista. Yhtenä osa-alueena on erilaisten työ- ja hyötyajoneuvojen muotoilu.
Merkittävä osa opiskelusta toteutetaan erilaisissa projekteissa yhteistyössä alan yritysten kanssa.


KOOD3 Opintojakson nimi x Moduulin nimi KOOD4 Opintojakson nimi x Moduulin nimi 15 Vapaasti valittavat opinnot 15 KOOD3 Opintojakson nimi x

KOULUTUSOHJELMAN PERUSOPINNOT 47 OP

1

2

3

4

suoritusvuosi

Ammattikorkeakoulun yhteiset perusopinnot 14 op

 

 

 

 

 

01SUO Asiantuntijaviestintä 4 op

 

 

 

 

 

  • 01SUOA Asiantuntijaviestintä (3 op)

 

3

 

 

 

  • 01PINFO Informaatiolukutaito (1 op)

1

 

 

 

 

01RUO Ruotsin kieli 3 op

 

 

 

 

 

  • 01RUOK kirjallinen osio (1,5 op)

1,5

 

 

 

 

  • 01RUOS suullinen osio (1,5 op)

1,5

 

 

 

 

01ENG Englannin kieli ja viestintä 3 op

 

3

 

 

 

01PJYT Yrittäjyysopinnot 4 op

 

 

4

 

 

Kuva 1, 12 op

 

 

 

 

 

05PVISUAMUO Visuaalinen muotoilu 9 op

9

 

 

 

 

05PVÄRIH Värihahmotus 3 op

3

 

 

 

 

Kuva 2, 12 op

 

 

 

 

 

05PPIMA Piirustus ja maalaus 3 op

 

3

 

 

 

05PELÄVÄ1 Elävän mallin piirustus I, 3 op

 

3

 

 

 

05PPLASTSOM1 Plastinen sommittelu I, 3 op

 

3

 

 

 

05PLASTSOM2 Plastinen sommittelu II, 3 op

 

 

3

 

 

Taiteen historia ja teoria 9 op     
05PYLTAHI Yleinen taidehistoria 3 op3    
05PTAHIM Modernismi ja nykytaide 3 op3    
05PMUOHIST Muotoilun historia 3 op 3   

AMMATTIOPINNOT XX 133 OP

1

2

3

4

suoritusvuosi

Moduulin nimi 15 Muotoilun perusteet 12 op

 

 

 

 

 

KOOD1 Opintojakson nimi x 05JOHDMUOP Johdatus muotoiluopintoihin 3 op

3

 

 

 

 

 

KOOD2 Opintojakson nimi x op

05MUTEKÄPA Muotoilun teoria ja käsitteistö 3 op

3

 

 

 

 

05MUOPRO1 Muotoiluprosessi 1 op

3

 

 

 

 

 

KOOD3 Opintojakson nimi x 05PÄÄTUOP1 Pääainetta tukevat opinnot 13    

Muotoilun dokumentointi 10 op

 

 

 

 

 Moduulin nimi

05DIGTOILAI Digitaalinen toimintaympäristö ja -laitteisto 1 op

1

 

 

 

 

05MUOPIIR Muotoilupiirtäminen 4 op

4

 

 

 

 

05OHJMUVA Ohjelmisto-opetus 5 op

5

 

 

 

 

Materiaalipaja 15 op

 

 

 

 

 

KOOD1 Opintojakson nimi x 05OHJMUVA Ohjelmisto-opetus 5 op

5

 

 

 

 

 

KOOD2 Opintojakson nimi x op

05MATMUOVI Materiaalipaja, muovi 5 op

5

 

 

 

 

05MATEPUU Materiaalipaja, puu 5 op

5

 

 

 

 

 

Moniulotteinen muotoilu 17 op

 

 

 

 

 

05MUOPRO2 Muotoiluprosessi 2, 3 op

 

3

 

 

 

 

05KÄYTMUPA Käyttäjälähtöinen muotoilu 5 op

 

5

 

 

 

05YMPMUPA Ympäristötehokas muotoilu 4 op

 4   
05PÄÄTUOP2 Pääainetta tukevat opinnot 2, 5 op 5   
Muotoilun presentointi 1, 15 op     

KOOD1 Opintojakson nimi x 05MUOTPORT Muotoilijan portfolio 2 op

 2   

 

KOOD2 Opintojakson nimi x 05ESTEKMUOP Esitystekninen muotoilupiirtäminen 2 op

 2   

05MUODIGIVK Muotoilijan digitaalinen valokuvaus 2 op

 2   

 

KOOD3 Opintojakson nimi x 05KÄYOHJ Käyttögraafiset ohjelmistot 4 op

 4   
05MALLVI1 Mallinnus- ja visualisointiohjelmistot 1, 5 op 5   

 

Muotoilupaja 14 op     

05MUPAME Muotoilupaja, metalli, 3 op

 3   

 

KOOD5 Opintojakson nimi x 05MUOTMUOVI Muotoilupaja, muovi 3 op

 3   

05MPAJOMT Muotoilupaja, ajoneuvoteollisuuden mallitekniikat 3 op

  3  

 

05KOKEELPAJ Kokeellinen muotoilupaja 5 op  5  
Muotoilija ja tuotekehitys 23 op     

KOOD1 Opintojakson nimi x 05TUOKEHPR Tuotekehitysprosessi 5 op

  5  

 

KOOD2 Opintojakson nimi x 05PROJHALL Projektinhallinta 3 op

  3  

05TAUSTA Taustoitus ja tietoperusta 5 op

  5  

05MUOTKANS Muotoilu ja kansainvälisyys 5 op

 

VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT 15 OP

1

2

3

4

suoritusvuosi

 5  
05PÄÄTUO3PA Pääainetta tukevat opinnot 3, 5 op  5  
Muotoilun presentointi 2, 10 op     

KOOD1 Opintojakson nimi x 05KLSAJO Käyttöliittymäsuunnittelu (Human machine interface) 4 op

  4  

 

KOOD2 Opintojakson nimi x 05MALLVI2 Mallinnus- ja visualisointiohjelmistot 2, 3 op

  3  
05MUOCADCAM Cad/Cam 3 op  3  

 

Ammatillinen profiloituminen 17 op     

05STRAMU Strateginen muotoilu 4 op

   4 

 

KOOD4 Opintojakson nimi x 05MUOTIDEPA Muotoilijaidentiteetti 5 op

   5 

05TULEVTPA Tulevaisuuden tutkimus 5 op

   5 

 

KOOD5 Opintojakson nimi x 05PÄÄTUO4PA Pääainetta tukevat opinnot 4, 3 op   3 

VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT 15 OP

1

2

3

4

suoritusvuosi

Vapaasti valittavat opinnot 15 op

 

 

 

 

 

HARJOITTELU 30 OP

1

2

3

4

suoritusvuosi

Harjoittelu I, 15 op

 

 

 

 

 

KOOD1 Opintojakson nimi x Työharjoittelu 15 op

 

 

 

 

 

Harjoittelu II, 15 op

 

 

 

 

 

KOOD1 Opintojakson nimi x Yritysyhteistyöprojektit, t&k-toiminta 15 op

 

 

 

 

 

OPINNÄYTETYÖ 15 OP

1

2

3

4

suoritusvuosi

Opinnäytetyö 15 op

 

 

 

 

 

KOOD1 Opinnäytetyö

 

 

 

 

 

 ops1314-mi-ajoneuvomuotoilu.pdf 02.05.2013