Page tree

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

Osaamistavoitteet

Opiskelija

 • ymmärtää viestinnän merkityksen yritysten tuloksenteon ja yhteistyön kannalta
 • ymmärtää viestinnän vaikutuksen työtyytyväisyyteen
 • ymmärtää viestinnän ja organisaatiorakenteen yhteyden
 • osaa toteuttaa suunnitelmallisesti yrityksen sisäistä ja ulkoista viestintää
 • osaa valita viestintään tarkoituksenmukaiset keinot ja kanavat
 • pystyy kirjoittamaan vastaanottajalähtöisesti yrityksen kaupalliset viestit ja tiedotteet
 • pystyy rakentamaan teksteillään myönteistä yrityskuvaa.

Sisältö

...

 • perehtyy rahoitusmarkkinoiden toimintaan ja pankkien tarjoamiin tavanomaisiin säästämismuotoihin
 • tuntee tavallisimmat sijoitusinstrumentit ja perehtyy erityisesti osakkeisiin ja osakemarkkinoiden toimintaan
 • perehtyy sijoitussalkun hallintaan ja tekee opintojakson alussa itselleen sijoitussalkun ja seuraa sen kehitystä opintojakson ajan.

Sisältö

Rahoitusmarkkinat ja niiden toiminta, pankin tarjoamat säästämisvaihtoehdot, muut rahoitusinstrumentit ja arvopaperikauppa, sijoittamisen teoriaa; tuotto ja riski, hinnoittelumallit ja tunnusluvut, sijoitussuunnitelman teko; sijoitusstrategiat, sijoituskohteen arviointi, sijoitussalkun hallinta, markkinatilanteen seuranta.

Suoritustapa ja arviointi

1. Lähiopetus: Aktiivinen osallistuminen lähiopetustunneilla, yksilö- ja ryhmätehtävät.
2. Etäopetus: Itsenäinen tehtäväpaketti.
Luennot, oppimistehtävät ja kirjallinen tentti. Arviointi asteikolla 0 – 5 ja arviointikriteerit.

Opiskelumateriaali

Hirsjärvi, S., Remes, P. & Sajavaara, P. 2004. Tutki ja kirjoita. 10. uudistettu painos. Helsinki: Tammi.
Kinnunen, M. & Löytty, O. (toim.) 2002. Tieteellinen kirjoittaminen. Tampere: Vastapaino.
Koulutuksella tulevaisuuteen. 2002. Teollisuuden koulutusvaliokunnan julkaisusarja A: 13. Tampere.

Opettajan myöhemmin verkko-oppimisympäristössä ilmoittama materiaali.