Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Harjoitustehtävä, moniste ja luennot. Oheislukemistona voi tutustua jo insinöörikoulutuksen oppikirjaan Hautala, M. & Peltonen, H. 19992011. Insinöörin (AMK) Fysiikka osa 1. 610. painos. Gummerus Kirjapaino Oy, Jyväskylä.