Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Työelämän tekstilajit: asiakirjan laatiminen, asiatyylinen raportointi
Opiskelutekstit: artikkeli tai essee, tieteellisen kirjoittamisen periaatteet
Tekstin prosessointi
Asiatyyli: tekstin- ja kielenhuolto
Ryhmäviestinnän menettelytapojen tuntemus: normien hallinta ja joustaminen opiskelu- ja työyhteisön
ryhmätilanteissa, dokumentointi, tiedottaminen
Suullinen raportointi ja dialogin rakentaminen: keskustelu-, argumentointi-, palaute- ja kuuntelutaidot

...

Luento- ja verkkomateriaali sekä jokin seuraavista teoksista:
Kauppinen, A., Nummi, J. ja Savola, T. 2010. Tekniikan viestintä. Helsinki: Edita;
Mattila, H., Ruusunen, T. ja Uola, K. 2006 tai uudempi. Viestinnän työkaluja AMK-opiskelijalle. Helsinki: WSOY;
Niemi, T., Nietosvuori, L. ja Virikko, H. 2006. Hyvinvointialan viestintä. Helsinki: Edita.