Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Arviointi ohjaa opiskelijaa tavoitteelliseen ja elinikäiseen oppimiseen ja arvioinnilla tuetaan opiskelijan ammatillisen asiantuntijuuden kasvun prosessia. Arviointi perustuu osaamisperustaiseen arviointiin, jolloin opiskelijan osaamista arvioidaan suhteessa opintojakson tavoitteisiin ja arviointikriteereihin, jotka ovat kuvattu opetussuunnitelmassa. Arviointimenetelmät valitaan siten, että niiden avulla voidaan mahdollisimman hyvin toteuttaa osaamisen arviointia. Arvioinnin tulee olla oikeudenmukaista, monipuolista, luotettavaa ja läpinäkyvää. Arvioinnissa hyödynnetään opiskelijoiden tekemiä itse- ja vertaisarviointeja sekä työelämän edustajan arvioita. Opiskelijalla on mahdollisuus myös aiemmin tai muualla hankitun osaamisen tunnistamiseen ja tunnustamiseen (AHOT) jos opiskelijalla on aiemmin tai muualla hankittua osaamista, jota hän haluaa hyväksiluetuttaa osaksi tutkintoaan.

...