Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Sosiaalialan kehittyvä ammatillinen osaaminen 10 op

 Osaamistavoitteet

Opiskelija

- osaa reflektoida ammatillista kasvuaan yksin ja muiden kanssa

- kehittää omaa sosiaalialan ammatti-identiteettiään

- lisää itsetuntemustaan tutkivan ja osallistavan taiteen avulla

- löytää erilaisia keinoja itseilmaisuun ja toisen kuunteluun

- osaa toimia tavoitteellisesti työelämän viestintä- ja vuorovaikutustilanteissa

- syventää viestinnän taitojaan osana sosiaalialan ammatti-identiteettiään