Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Osaamistavoitteet

Opiskelija

- osaa tunnistaa ja arvioida asiakkaan voimavaroja ja tarpeita

- harjaantuu soveltamaan erilaisia asiakastyön työorientaatioita ja työmenetelmiä

- tunnistaa osallisuutta edistäviä ja elämyksellisiä menetelmiä  ja ymmärtää  niiden merkityksen arjen tukemisessa.

Sisältö

Erilaisia työmenetelmiä vuorovaikutukselliseen tukemiseen.

Suoritustapa ja arviointi

Aktivoivat luennot, toiminnallinen opetus, työpajat.

Arviointi asteikolla 1 - 5.

Arviointikriteerit:

5

- osaa eritellä erilaisia asiakastyön työorientaatioita

- osaa käyttää työmenetelmiä perustellusti ja tavoitteellisesti

- osaa soveltaa osallisuutta edistäviä työmenetelmiä asiakaslähtöisesti

3

- osaa kuvata erilaisia asiakastyön työorientaatioita

- osaa käyttää työmenetelmiä tavoitteellisesti

1

- osaa nimetä erilaisia asiakastyön työorientaatioita

- osaa käyttää työmenetelmiä ulkokohtaisesti

Opiskelumateriaali    

Ilmoitetaan opintojakson alussa.