Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa

- nimetä vammaistyön ja erityiskasvatuksen peruskäsitteitä

- huomioida asiakkaiden erityisen tuen tarpeita

- työskennellä vammaistyön ja aikuiserityiskasvatuksen periaatteiden mukaisesti

- soveltaa vammaispalvelulainsäädäntöä ja tuntee palvelujärjestelmän rakenteen

- jäsentää moniammatillisen työn periaatteita.

Sisältö

Aikuiserityiskasvatuksen ja vammaistyön perusteet, kuntoutus - ja palvelujärjestelmä, vammaispalvelulainsäädäntö,

moniammatillinen työ.

Suoritustapa ja arviointi

Kontaktiopetus, seminaari.

Arviointi asteikolla 1 - 5.

Arviointikriteerit:

Ilmoitetaan opintojakson aluksi

Opiskelumateriaali

Malm, M., Matero, M., Repo, M. & Talvela, E-L. 2004. Esteistä mahdollisuuksiin. Vammaistyön perusteet. Helsinki: WSOY.

Karjalainen, V. & Vilkkumaa, I. 2004. (toim.) Kuntoutus kanssamme. Ihmisen toimivuuden tukeminen. Helsinki: Stakes.