Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

perusperiaatteet, voiman momentti, asiakaslähtöisyys liikuntasuunnitelman laadinnassa.

Edeltävät opinnot:

Liikunta terveyden ylläpitäjänä, Toimintakyvyn orientoiva arviointi, Toimintakyvyn tukeminen

...

Aktiivisuus sekä verkko-opiskelussa että käytännön tunneilla, oppimistehtävät, tentti. Arviointi asteikolla 1 - 5.

Taso 5 Opiskelija

-  osaa         osaa soveltaa yksilöllisesti terveysliikuntasuosituksia ja palautumista tukevia menetelmiä

- osaa         osaa käyttää yksilöllisesti ja monipuolisesti motorista oppimista tukevia menetelmiä

- osaa         osaa analysoida ja kehittää yksilön ja ryhmänohjaustaitojaan saadun palautteen ja itsereflektion avulla

Taso 3 Opiskelija

-  osaa         osaa soveltaa eri-ikäisten terveysliikuntasuosituksia ja osaa hyödyntää palautumista tukevia menetelmiä

- osaa         osaa käyttää motorista oppimista tukevia menetelmiä

- osaa         osaa hyödyntää monipuolisesti yksilön ja ryhmän ohjaamisen perusperiaatteita

Taso 1 Opiskelija

-  osaa         osaa määritellä eri-ikäisten terveysliikuntasuositukset ja osaa erotella palautumista tukevia menetelmiä

- osaa         osaa määritellä miten ihminen oppii motorisia taitoja

- osaa         osaa yksilön ja ryhmän ohjaamisen perusteet

 

Opiskelumateriaali

Bjålie, J. ym. 2007. Ihminen: fysiologia ja anatomia. Porvoo: WSOY.

...