Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Vapaasti valittavat opinnot 15 op

Moduulin osaamistavoitteet

Opiskelija

  • laajentaa ammatillista osaamistaan sitä tukevilla opinnoilla
  • parantaa alalla tarpeellista yleissivistystään

Opiskelija voi koota vapaasti valittavat opinnot Muotoilu- ja taideinstituutin omasta sekä FUAS-liittouman vapaasti valittavasta opintojaksotarjonnasta. Vapaasti valittaviin opintoihin voidaan kirjata myös muissa korkea-asteen oppilaitoksissa suoritettuja opintoja, jotka sopivat pääaineen profiiliin.