Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

04YLAN003 ASIAKASVIESTINTÄ JA NEUVOTTELUTAIDOT 3 OP

Osaamistavoitteet

Opiskelija

  • osaa toimia myynti- ja ostoneuvotteluissa
  • osaa käyttää markkinointiviestinnän keinoja
  • osaa suunnitella viestintää asiakaspalvelutilanteisiin
  • osaa viestiä digitaalisissa toimintaympäristöissä

Sisältö

Sosiaalinen media markkinointiviestinnän välineenä, neuvottelutaidot, markkinointiviestinnän keinot, IT-palvelujen ja ketterien projektien markkinointi, viestintämuotoilu, ansaittu näkyvyys, myynti- ja ostotilanteet, ympäristövastuullisuus markkinointiviestinnässä.

Edeltävä osaaminen

-

Toteutus ja arviointi

Integroidaan Markkinointi ja myynti -opintojaksoon.

...

  1.  Lähiopetus: Aktiivinen osallistuminen lähiopetustunneilla, yksilö- ja ryhmätehtävät ja tentti.

...

  1.  Etäopetus: Yritysportfolio.

...

  1. Arviointi asteikolla 0 – 5.

Oppimateriaali

Luennoitsijan ilmoittama materiaali.