Page tree

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

01KOOD1 BASICS OF FINNISH I 3 ECTS

Osaamistavoitteet

Opiskelija

 • ymmärtää viestinnän merkityksen yritysten tuloksenteon ja yhteistyön kannalta
 • ymmärtää viestinnän vaikutuksen työtyytyväisyyteen
 • ymmärtää viestinnän ja organisaatiorakenteen yhteyden
 • osaa toteuttaa suunnitelmallisesti yrityksen sisäistä ja ulkoista viestintää
 • osaa valita viestintään tarkoituksenmukaiset keinot ja kanavat
 • pystyy kirjoittamaan vastaanottajalähtöisesti yrityksen kaupalliset viestit ja tiedotteet
 • pystyy rakentamaan teksteillään myönteistä yrityskuvaa.

Sisältö

Yritysviestinnän periaatteet ja tehtävät, yritysviestintä maineenhallinnan osana, yritysviestinnän organisointi, tiedottamisen ja yhteystoiminnan muodot, kaupankäynnin tekstit, tiedotteet ja suhdetoimintatekstit, yrityksen rekrytointiin liittyvä viestintä.

Edeltävä osaaminen

Moduuliin tai OJ nimi ja laajuus tähän

Toteutus ja arviointi

1. Lähiopetus: Aktiivinen osallistuminen lähiopetustunneilla, yksilö- ja ryhmätehtävät.
2. Etäopetus: Itsenäinen tehtäväpaketti.
Arviointi asteikolla 1 – 5 ja arviointikriteerit.

Oppimateriaali

Hirsjärvi, S., Remes, P. & Sajavaara, P. 2004. Tutki ja kirjoita. 10. uudistettu painos. Helsinki: Tammi.
Kinnunen, M. & Löytty, O. (toim.) 2002. Tieteellinen kirjoittaminen. Tampere: Vastapaino.
Koulutuksella tulevaisuuteen. 2002. Teollisuuden koulutusvaliokunnan julkaisusarja A: 13. Tampere. 

NB! Only for foreign students!

 

Learning Objectives

The student

 • knows the very basic vocabulary and phrases for common everyday situations
 • can speak a little about him/herself and understands basic phrases
 • is able to read and write short and simple sentences.

Contents

Personal data, family and living, languages, countries, nationalities, greetings, thanking, asking, basic situations in everyday life, cardinal numbers, money and units of measure, time and calendar, seasons and weather. Basic types of nouns, verb types, present tense of the verbs (positive, negative, question), basics of consonant gradation (strong-weak grade), vowel harmony, basic pronouns, cardinal numbers, imperative and conditional in basic phrases.

Assessment and evaluation

Attendance and activity of the course, portfolio and the passing of the final exam. Evaluation: 1-5.

Materials

White, L. 2007. From Start to Finnish: A Short Course in Finnish.Helsinki: Finn Lectura.

Materials provided by the lecturer