Page tree

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

Moduulin osaamistavoitteet

 

Opiskelija

 • osaa selittää julkisten hankintojen sääntelyn tavoitteet ja pääperiaatteet
 • osaa suunnitella ja toteuttaa yksinkertaisia kynnysarvon ylittäviä julkisia hankintoja
 • osaa ottaa oikeudellisen riskinhallinnan huomioon liiketoiminnassa
 • osaa soveltaa tietoa oikeudellisesta riskinhallinnasta liikesuhteissa
 • osaa laatia sopimusehtoja (oikeudellisen riskinhallinnan huomioon ottaen)
 • osaa kuvata miten hankintatoimella luodaan ja ylläpidetään kilpailukykyä
 • osaa kehittää yrityksen hankintatoimea
 • osaa kuvata osto- ja myyntineuvotteluiden vaiheet ja onnistumisen merkityksen 
 • osaa viestiä neuvottelutilanteissa

...