Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

04LOG022 JULKISET HANKINNAT 5 OP

...

Osaamistavoitteet 

...

opiskelija

...

  • osaa kuvata julkisten hankintojen sääntelyn tavoitteet ja pääperiaatteet

...

  • osaa kuvata hankintasäännösten sisällön sekä hankintaprosessin vaiheet niin kansallisen kuin EU-kynnysarvon ylittävissä hankinnoissa
  • osaa toimia kansallisen kynnysarvon

...

  • ylittävissä julkisissa hankinnoissa sekä kilpailutuksen toteuttajana että tarjouksen tekijänä.

Sisältö  

Sisältö

Julkisten hankintojen tärkeimmät pelisäännöt sekä hankintayksikön että kilpailutukseen osallistujan näkökulmasta.

Edeltävä

...

osaaminen 

...

Yrityksen oikeudellinen riskienhallinta

Toteutus ja

...

arviointi 

...

Luennot, harjoitustehtävät ja tentti. Tehtävien painoarvo arvosanasta 50 %

Oppimateriaali  

Opetuksen alkaessa ilmoitettava digitaalinen aineisto.