Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

04LII010 YHTEISÖVIESTINTÄ JA MONIKULTTUURISUUSTAIDOT 5 OP

...

 

Opiskelija

  • ymmärtää viestinnän merkityksen yritysten tuloksenteon ja yhteistyön kannalta
  • ymmärtää viestinnän vaikutuksen työtyytyväisyyteen
  • ymmärtää viestinnän ja organisaatiorakenteen yhteyden
  • osaa toteuttaa suunnitelmallisesti yrityksen sisäistä ja ulkoista viestintää
  • osaa valita viestintään tarkoituksenmukaiset keinot ja kanavat
  • pystyy kirjoittamaan vastaanottajalähtöisesti yrityksen kaupalliset viestit ja tiedotteet
  • pystyy rakentamaan teksteillään myönteistä yrityskuvaa.

Sisältö

Yritysviestinnän periaatteet ja tehtävät, yritysviestintä maineenhallinnan osana, yritysviestinnän organisointi, tiedottamisen ja yhteystoiminnan muodot, kaupankäynnin tekstit, tiedotteet ja suhdetoimintatekstit, yrityksen rekrytointiin liittyvä viestintä.

Edeltävä osaaminen

Moduuliin tai OJ nimi ja laajuus tähän

Toteutus ja arviointi

1. Lähi- ja etäopetus
2. Arvioitavat tehtävät: Yritysportfolio, yksilö- ja ryhmätehtävät. Portfolioseminaariesitys huomioidaan osana Yhteisöviestinnän arvosanaa.
Arviointi asteikolla T1 – K5.

Oppimateriaali

Juholin, E. 2008. Viestinnän vallankumous. Löydä uusi työyhteisöviestintä. Helsinki: WSOYpro
Juholin, E. 2013. Communicare. Kasva viestinnän ammattilaiseksi. Helsinki: Management Institute of Finland
Opettajan osoittama materiaali

Katso suomenkielisestä ohjelmasta