Page tree

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

04IB000 TEXTS, SPREADSHEETS AND PRESENTATION MATERIALS 5 ECTS

...

Learning objectives 

Opiskelija

 • ymmärtää viestinnän merkityksen yritysten tuloksenteon ja yhteistyön kannalta
 • ymmärtää viestinnän vaikutuksen työtyytyväisyyteen
 • ymmärtää viestinnän ja organisaatiorakenteen yhteyden
 • osaa toteuttaa suunnitelmallisesti yrityksen sisäistä ja ulkoista viestintää
 • osaa valita viestintään tarkoituksenmukaiset keinot ja kanavat
 • pystyy kirjoittamaan vastaanottajalähtöisesti yrityksen kaupalliset viestit ja tiedotteet
 • pystyy rakentamaan teksteillään myönteistä yrityskuvaa.

Sisältö

Yritysviestinnän periaatteet ja tehtävät, yritysviestintä maineenhallinnan osana, yritysviestinnän organisointi, tiedottamisen ja yhteystoiminnan muodot, kaupankäynnin tekstit, tiedotteet ja suhdetoimintatekstit, yrityksen rekrytointiin liittyvä viestintä.

Edeltävä osaaminen

Moduuliin tai OJ nimi ja laajuus tähän

Toteutus ja arviointi

1. Lähiopetus: Aktiivinen osallistuminen lähiopetustunneilla, yksilö- ja ryhmätehtävät.
2. Etäopetus: Itsenäinen tehtäväpaketti.
Arviointi asteikolla 1 – 5 ja arviointikriteerit.

Oppimateriaali

Hirsjärvi, S., Remes, P. & Sajavaara, P. 2004. Tutki ja kirjoita. 10. uudistettu painos. Helsinki: Tammi.
Kinnunen, M. & Löytty, O. (toim.) 2002. Tieteellinen kirjoittaminen. Tampere: Vastapaino.
Koulutuksella tulevaisuuteen. 2002. Teollisuuden koulutusvaliokunnan julkaisusarja A: 13. Tampere.

 

Student

 • is able to use the most common text, spreadsheet and presentation tools
 • is able to use tools above in daily bases to help conclude other studies and thesis

 

Material 

 provided by lecturers