Page tree

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.
Comment: Migrated to Confluence 5.3
PROSESSIKUVAUS

Lapin ammattiopisto 
Jokiväylä 9
96190 ROVANIEMI

TYÖ TEKIJÄÄNSÄ OPETTAA
– Mobiililaitteet työssäoppimisen ohjauksen tukena eli MobiTOP


Sisällys
Aluksi
1) Ennen työssäoppimista
2) Työssäoppimisen aikana
3) Työssäoppimisen jälkeen
Lopuksi

Anchor
_Toc385673127
_Toc385673127

Aluksi


Seuraavassa kuvataan "MobiTOP työssäoppimisen ohjausmallin" toimintaprosessin. Tavoitteena on, että kuvauksen mukainen toiminta toteutuu vuoden 2015 alussa Lapin ammattiopistossa ainakin Tieto- ja viestintätekniikan, Liiketalouden ja Puutarha-alan perustutkinnoissa. MobiTOP ohjausta kehitetään osana OKM:n rahoittamaa Työ tekijäänsä opettaa -hanketta. Hankkeessa on mukana kymmenen koulutuksen järjestäjää eri puolilta Suomea.

MobiTOP ohjauksen tavoitteena on parantaa työssäoppimisen ohjauksen laatua niin, että työssäoppimisen aikana saavutettavat oppimistulokset paranevat. Mobiilia hyödyntävä ohjaus luo mahdollisuuksia opiskelun henkilökohtaistamiselle sekä työpaikalla tapahtuvan oppimisen määrän lisäämiselle ammatillisessa perustutkinnossa. Mobiilitekniikkaa, pilvipalveluja ja langattomia yhteyksiä hyödyntävä työssäoppimisen ohjaus luo edellytyksiä oppilaitoksen (ohjaava opettaja), opiskelijan ja työssäoppimispaikan (työpaikkaohjaaja) säännölliselle ja tarpeenmukaiselle koko työssäoppimisen ajan kestävälle yhteistyölle. Teknikkaa voidaan hyödyntää myös osaamisen arvioinnissa (ammattiosaamisen näytöt).

MobiTOP on osaltaan ennakoimassa TUTKE2 mukaan tuomaan uudistusta, jossa opintoviikot korvautuvat osaamispisteillä. Osaamispisteitä annetaan tutkinnon osittain, jos opiskelijalla on tutkinnon osan ammattitaitovaatimuksissa ja arvioinnin kriteereissä kuvattu osaaminen. Osaamisen hankkimiseen käytetty aika tai tapa, jolla osaaminen on hankittu, ei vaikuta osaamispisteiden myöntämiseen.

MobiTOP ohjausjärjestelmän mukainen työssäoppiminen etenee seuraavan prosessin mukaisesti.

 1. Anchor
  _Toc385673128
  _Toc385673128
  Ennen työssäoppimista


Opiskelijan ja työpaikkaohjaajan kanssa käydään läpi työssäopittavan tutkinnon osan ammattitaitovaatimukset ja arvioinnin kriteerit ennen työssäoppisen alkua sekä sovitaan, millä tavalla mobiilia, pilveä ja langattomia yhteyksiä hyödynnetään työssäoppimisen ohjauksessa ja myös osaamisen arvioinnissa.

 1. vaihtoehto 1. tavoitteet ja kriteerit käydään läpi erikseen opiskelijan ja työpaikkaohjaajan kanssa. Samalla keskustellaan ja sovitaan siitä, miten mobiilia hyödynnetään.
 2. vaihtoehto 2. tavoitteet ja kriteerit käydään läpi ja sopiminen toteutetaan yhtä aikaa opiskelijan ja työpaikkaohjaajan kanssa, joko oppilaitoksessa tai työpaikalla. Mikäli opiskelija ja ohjaavat ovat tässä tilanteessa fyysisesti eri paikassa, keskustelussa voidaan hyödyntää mobiilia (Skype, Lync, Google Talk tms.) 
 3. vaihtoehto 3. tavoitteet ja kriteerit käydään ensin läpi opiskelijan kanssa oppilaitoksessa ja työssäoppimisen alettua molempien kanssa yrityksessä. Mobiilia voidaan hyödyntää tässä ainakin niin, että opettaja on tilanteessa oppilaitoksessa ja yhteydenpito toteutuu Skypen tai vastaavan välityksellä. 
 4. vaihtoehto 4. Yhdistellään tarkoituksenmukaisella tavalla edellisiä vaihtoehtoja. Oleellista on, että sekä työpaikkaohjaaja että opiskelijat ovat ennen työssäoppimisen alkua saaneet perehdytyksen tutkinnon osan ammattitaitovaatimuksiin ja arvioinnin kriteereihin ja että mobiilien soveltamisesta ennen työssäoppimisen alkua on sovittu ja kaikilla osapuolilla on siitä yhteinen näkemys.

HUOM!
Ennen työssäoppimista myös varmistetaan, että kaikki osapuolet ovat perehtyneet – tällä hetkellä Optimassa sijaitsevaan – "Työssäoppimaan palvelualoille" ohjaustilaan, josta löytyvät mm. erilaiset työssäoppimiseen liittyvät sopimukset, arviointilomakkeet sekä tutkinnonosien ammattitaitovaatimukset ja arvioinnin kriteerit. Tästä "pilvipalvelusta" löytyy periaatteessa kaikki opiskelijan ja yrittäjän kannalta oleellinen tieto työssäoppimisesta ja ammattiosaamisen näytöistä. Tavoitteena on, että palvelu/materiaali siirretään MobiTOP järjestelmän kehittämisen yhteydessä Optimasta mobiiliystävällisemmälle palvelimelle/järjestelmään.
Ennen työssäoppimisjakson alkua on erityisen tärkeää, että osapuolet ovat perehtyneet tutkinnon osan, jonka ammattitaitoa työssäoppimalla opitaan, ammattitaitovaatimuksiin ja arvioinnin kriteereihin. MobiTOP mahdollistaa vaatimuksiin ja kriteereihin palaamisen eri tilanteissa työssäoppimisen aikana, tavoitteena niitä koskevan ymmärryksen syveneminen ja oikeudenmukainen ammattiosaamisen näyttöä koskeva arviointi.


 1. Anchor
  _Toc385673129
  _Toc385673129
  Työssäoppimisen aikana


Työssäoppimisen aikana ohjaava opettaja, opiskelija ja työpaikkaohjaaja ovat yhteydessä mobiilia hyödyntäen tavalla, josta ennen työssäoppimisen alkua on sovittu. Mobiilin hyödyntäminen työssäoppimisen aikana riippuu paljon siitä, minkä tutkinnon osan ammattitaitovaatimusten saavuttamisesta tutkinnon osassa on kysymys ja kuinka laadukkaan oppimisympäristön yritys/työssäoppimispaikka opiskelijalle tarjoaa. Mobiilia voidaan hyödyntää muun muassa seuraavasti

 • opiskelija ja työpaikkaohjaaja keskustelevat yhdessä Optimasta (myöhemmin uudesta järjestelmästä) löytyvistä tutkinnon osan ammattitaitovaatimuksista yrityksessä. Mobiilin avulla vaatimukset löytyvät "verkosta" nopeasti ja niihin voidaan erilaisissa oppimis- ja/tai ongelmatilanteissa joustavasti palata. Materiaalia ei ole tarpeen säilyttää paperimuodossa erilaisissa kansioissa tai kirjekuorissa, kuten tällä hetkellä pitkälti tehdään.


 • opiskelija, työpaikkaohjaaja ja ohjaava opettaja keskustelevat työssäoppiseen liittyvistä haasteista, ammattitaitovaatimuksista, arvioinnista tms. Skypen tai jonkin muun mobiililla luontevasti käytettävissä olevan keskusteluohjelman kautta. Keskusteluja voidaan toteuttaa tietenkin tarvittaessa myös puhelimitse.


 • opiskelija jakaa erilaisia työssäoppimiseen liittyviä kuvia tai videoita sovitun pilvipalvelun kautta ohjaavalle opettajalle sekä työpaikkaohjaajalle katsottavaksi. Kuvia tai videoita voidaan jakaa katsottavaksi myös esimerkiksi oman alan opiskelijoille. Niiden avulla voidaan keskustella työssäoppimisen etenemisestä ja oppimistuloksista (oppimisen arviointi). Nämä mahdollistavat myös luontevan oppimista koskevan vertaisarvioinnin. Kuvien ja videoiden tuottamien ja jakaminen on tietenkin varsin helppoa mobiililaitteilla – perusälypuhelimet riittävät tässä.


 • Työssäoppimisen etenemistä kuvataan blogissa tai yhteisesti sovitussa sosiaalisessa mediassa kaikille siitä periaatteessa kiinnostuneille. Täällä jaetaan siihen liittyvää visuaalista materiaalia. Tällä tavalla sekä ohjaavat opettajat että muut opiskelijat voivat luontevasti seurata työssäoppimisen etenemistä ja esimerkiksi sen toimivuutta ammattitaitovaatimusten saavuttamisen kannalta.

 

 • Mobiilin avulla palvelimelta helposti ja nopeasti löytyvät tutkinnon osan ammattitaitovaatimukset ja arvioinnin kriteerit mahdollistavat sen, että näihin voidaan luontevasti palata työssäoppimisen aikana: "checkpoint" keskusteluissa arvioidaan onko osaaminen kehittynyt oikeaan suuntaan ja missä on vielä parannettavaa.

 

 • Opetushallituksen kirjoittamien kriteerien rinnalle palvelimelle tuotetaan "kiteytetyt arvioinnin kriteerit", joita on mahdollista havainnollistaa myös kuvamateriaalilla.

 

 1. Anchor
  _Toc385673130
  _Toc385673130
  Työssäoppimisen jälkeen


Työssäoppimisen lopulla tai sen jälkeen toteutetaan ammattiosaamisen näyttö ja näyttöä koskeva arviointikeskustelu. Ammattiosaamien näyttö järjestetään yleensä työssäoppimispaikalla ja siinä opiskelija osoittaa, että millä tutkinnon osan arviointikriteerien määrittämällä tasolla ammattitaito on. Näytön ottaa yleensä vastaa työssäoppimisen ohjaaja. Näytön jälkeisessä arviointikeskustelussa mukana ovat ohjaava opettaja, opiskelija ja työpaikkaohjaaja/näytön vastaanottanut työpaikan edustaja.
Työssäoppimisen jälkeen mobiiliohjausta voidaan hyödyntää mm.

 • Ohjaava opettaja on mukana näyttökeskustelussa ulkoisten palvelimien, mobiilin/IT:n välityksellä. Tämä on tarkoituksenmukaista erityisesti silloin, jossa näyttö on annettu toisella paikkakunnalla kuin missä oppilaitos sijaitsee.


 • Opiskelijan näytössä tai näyttöä varten tuottamaan materiaali sijoitetaan pilvipalveluun, jonka kautta myös ohjaava opettaja voi perehtyä materiaaliin ennen arviointikeskustelua. Tämä vahvistaa osapuolten mahdollisuuksia valmistautua keskusteluun.


 • Ennen arviointikeskustelua tutustutaan työssäoppimisjaksoon sekä sitä seuraavan näytön sisältöön alustalta/sosiaalisesta mediasta, johon opiskelija on jakanut työssäoppimista ja/tai näyttöä koskevaa materiaalia. Tämä voi olla esimerkiksi blogiin tutustumista.


 • Näyttömateriaali (tutkinnon osan ammattitaitovaatimukset, arvioinnin kriteerit, arviointilomakkeet, palautelomakkeet jne.) on käytettävissä ulkoisella palvelimelta pilvessä. Materiaalia on arviointikeskustelussa esillä mobiilin kautta. Myös itse arviointimerkinnät tehdään mobiilin kautta suoraan palvelimelle, missä niitä "tietojärjestelmästä" riippuen voidaan eri tavoin hyödyntää.


Anchor
_Toc385673131
_Toc385673131
Lopuksi


Esitetty prosessikuvaus osoittaa millaisia mahdollisuuksia mobiilaitteet, pilvipalvelut ja langattomat yhteydet työssäoppimisen ohjaukselle tuottavat. Voidaan todeta, että mobiiliohjauksen mahdollistava teknologia on jo laajasti suomalaisten ammattioppilaitosten käytössä. Avoin kysymys kuitenkin on, että kuinka hyvin oppilaitokset osaavat työssäoppimisen ohjauksessa tuota teknologiaa soveltaa. Haasteena kuvatun prossin täysipainoiselle toteuttamiselle on toimivan "topohjausmobiilialustan" kehittäminen (Optima ei taivu kaikkeen) sekä opettajien ja työpaikkaohjaajien taitojen mobiilin hyödyntämisessä parantaminen.

Mobiili tuo työssäoppimisen ohjaukseen aidon reaaliaikaisuuden, joka tukee "osaamispisteajattelua": ammattiin oppiminen ei toteudu "lineaarisesti" rakentamalla uutta aiemmin opitun päälle, vaan ratkomalla kussakin hetkessä työn tekemiseen liittyviä ongelmia. Mobiili tukee näiden ongelmien ratkaisua mm. helpottamalla tiedon hakua ja vuorovaikutusta.

Prosessikuvauksessa käytetyt kuvat on poimittu erilaisista "free pictures" lähteistä, jotka ovat vapaasti hyödynnettävissä muun muassa julkisten esitysten tekemisessä.