Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Comment: Migrated to Confluence 4.0

Osaamistavoitteet ja sisältö
Opiskelija syventää tai laajentaa hoitotyön ammatillista tietoaan ja/tai hankkii opinto-ohjelmaansa hoitotyön osaamistatäydentävän kokonaisuuden.

Suoritustapa ja arviointi
Suositellaan tehtäväksi erilaisissa hankkeissa.Suoritus ja arviointi ovat opintojaksokohtaisia.

Opiskelumateriaali
Ilmoitetaan opintojaksokohtaisesti.