Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

DigiOpit - verraten hyvää, oppilaitoksen hankeraportointi väli- ja loppuselvityksiä varten.

Content by Label
showLabelsfalse
showSpacefalse
labelsdoamisto

Expand
titleOHJE raportointitaulukko

 


Väliselvitys syksyltä 2015

 • Taulukkoa kannattaa alkaa täydentää hankkeen aikana, aina kun raportoitavaa syntyy.
 • Taulukkoon kertyy näin oma osuutesi hankkeen yhteiseen väliselvitykseen syksyn 2015 ajalta. 
  • Salpaus kokoaa hankkeen yhteisen väliselvityksen ja lähettää OPH:lle tammikuussa 2016. 

Loppuselvitys - koko hankkeen ajalta

 • Wiki-taulukkoa pääsee muokkaamaan ja täydentämään, joten väliselvitystä varten tehdystä taulukosta syntyy myös loppuselvitys. 
  • Salpaus kokoaa hankkeen yhteisen väliselvityksen ja lähettää OPH:lle tammikuussa 2017. 

Taulukon kysymykset

Vinkki

 • Wikisivusta saa missä vaiheessa tahansa helposti tulostettua itselleen myös pdf-tiedoston: Tools/Export to PDF
  • Jos haluat tulostaa pdf:n ilman tätä ohjekohtaa, voit poistaa sivulta muokkaustilassa (klikkaa valituksi ja alareunasta Remove). Ohje löytyy edelleen hankkeen yhteiseltä raportointi-sivulta.

1) Raportointi syksyltä 2015 väliselvitystä varten
2) Raportointi koko hankkeen ajalta 6.8.2015 - 31.12.2016

1 Mitkä ovat hankkeen tavoitteet oman organisaation näkökulmasta?

 

2 Miten hankkeen tavoitteet ovat toteutuneet?

 

3 Miten hanke on käytännössä toteutettu? Työt, tekijät ja aikataulu.

 

4 Miten hankkeen toimintaa tuloksia ja vaikutuksia on arvioitu?

 

5 Miten hankkeesta on tiedotettu hankkeen kouluissa, muille kouluille ja sidosryhmille? Johto, opettajat, opiskelijat, yhteistyöyritykset.

 

6 Miten hankkeessa on syntyviä tuloksia on tunnistettu, levitetty ja hyödynnetty?

 

7 Hankkeen toteuttamiseen osallistuneet muut yhteistyökumppanit? Luettele organisaatioiden ja yhteyshenkilöiden nimet?

8 Muuta

Erilaisten oppimisympäristöjen kehittäminen sekä joustavien opintopolkujen luominen virtuaalisia oppimisympäristöjä ja -välineitä hyödyntäen. Pyritään luomaan yhtenäinen malli erilaisille oppimisympäristöille käytettävyyden helpottamiseksi.

Opetushenkilöstön tietoteknisten valmiuksien parantaminen mobiililaitteiden ja sosiaalisen median osalta.

Virtuaalisten ympäristöjen hyödyntäminen työssäoppimisessa esim. Wilmaan tehtävä oppimispäiväkirja, jota sekä työpaikkaohjaajalla että opettajalla on mahdollisuus lukea päivittäin.

 

Osallistuttiin koulutuskuntayhtymän uuden oppimisympäristön haku prossiin ja oltiin aktiivisesti kehittämässä uuden oppimisympäristön rakennetta ja sisältöjä. Uusi oppimisympäristö otetaan laajamittaiseen käyttöön syksyllä 2017.

Hankkeen aikana aloitettiin uuden oppimisympäristön pääkäyttäjien ja tulevien eTutor opettajien koulutukset.

Opettajille ja opiskelija ryhmille järjestettiin tarpeen mukaan tvt/moodle -tukea ja ohjausta.

Tieto- ja viestintätekniikan opettajat järjestivät työpajan responsiivisista kotisivuista.

Matkailu alan opiskelijoille ja opettajille järjestettiin pelillisyys työpajoja, jonka tuotoksena toteutettiin Porvoon kaupunkisuunnistus teemalla Suomi 100-vuotta. Suunnistuksen työkaluina käytettiin mm. Nomadi, ingress, instagram ja google formsia.

Hanketta koordinoinnista vastaa sähkö- ja prosessitiimin koulutuspäällikkö.

Hankkeeseen osallistui opettajia eri koulutusaloilta.

Hankkeen aikana on tarkoitus hyödyntää ja kehittää aiempien hankkeiden  tuloksia.

 

Hankkeen aikataulu:

Syksy 2015

 • Valitaan hankkeeseen osallistuvat opettajat
 • Perehdytetään osallistujat aiempien hankkeiden tulosten synnyttämiin hyviin käytänteisiin
 • Osallistutaan Roadshow:n ja vertaiskehittämisen suunnitteluun
 • Järjestetään koulutustilaisuuksia opetushenkilöstölle
 • Osallistutaan vertaiskehittämisen suunnitteluun

Kevät 2016

 • Pyritään luomaan yhtenäinen malli erilaisille oppimisympäristöille käytettävyyden helpottamiseksi
 • Osallistutaan hankeverkoston Roadshow:n toteutukseen
 • Toteutetaan vertaiskehittämistä hankeverkostossa
 • Perehdytetään henkilöstöä uusiin käytänteisiin

Syksy 2016

 • Otetaan käyttöön hankkeen aikana luodut hyvät käytänteet
Hankkeen aikana toteutetuissa palavereissa ja amiston laajennetunjohtotiimin ja koulutuspäälliköiden -palavereissa (1krt/kk).

Oppilaitoksen intranet sivuilla.

Amiston opettajille suunnittelupäivän yhteydessä pidetyssä infossa.

 

Koulutus tilaisuuksissa ja hankkeen aikana järjestetyissä työpajoissa sekä amiston suunnittelupäivän yhteydessä pidetyssä infossa.Hankkeeseen osallistuneet koulutuksenjärjestäjät. 
Muuta huomioitavaa?       

1) Syksy 2015 selvityskauden tapahtumat
2) 6.8.2015 - 31.12.2016 selvityskauden tapahtumat

Toimintakplosallistujia kpllisätietoja
koulutus- ja kehittämisohjelmat   
    
tapahtumat   

Opettajien tvt-perehdytys

Hankkeen RoadShow't

pelillisyys työpajat

3

2

4

5

5

20

 
muuta toimintaa, mitä?   

Hankkeen suunnittelupalaverit

tvt-palaverit

LMS-kehitys tilaisuudet

5

9

4

8

10

4

 

Liittyy kuntayhtymän yhteisen verkko-oppimisympäristön hankintaan.

Tuotoksetkpllisätietoja
toimintamalli   
 Kuntayhtymän yhteinen LMSmoodle oppimisympäristö  https://moodle.edupoli.fi/
raportti (tätä OPH:n selvitystä ei lasketa)   
    
muut julkaisut, www-sivut, yms. mitä?   
    
muuta, mitä? esim. materiaalit, ohjeet ym. kaikki mitä projektityönä on tuotettu   
    
Laitehankinnat eriteltynäkplà hintamenot yht. €
Laitehankinta   
    
Perustelut