Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

Selvitys ajalta 6.8.2015 - 31.12.2016

1 Mitkä ovat hankkeen tavoitteet oman
organisaation näkökulmasta?

 

2 Miten hankkeen tavoitteet ovat toteutuneet?

 

3 Miten hanke on käytännössä toteutettu? Työt, tekijät ja aikataulu.

 

4 Miten hankkeen toimintaa tuloksia ja vaikutuksia on arvioitu?

 

5 Miten hankkeesta on tiedotettu hankkeen kouluissa, muille kouluille ja sidosryhmille? Johto, opettajat, opiskelijat, yhteistyöyritykset. 

6 Miten hankkeessa on syntyviä tuloksia on tunnistettu, levitetty ja hyödynnetty?


7 Hankkeen toteuttamiseen osallistuneet muut yhteistyökumppanit? Luettele organisaatioiden ja yhteyshenkilöiden nimet?

8 Muuta 

Hankkeen tavoitteena on tukea yksilöllisten ja joustavien
opintopolkujen toteuttamista virtuaalisten oppimis- ja
ohjauskäytänteiden avulla. Toteutamme digitaalisia
oppimisratkaisuja opiskelijoiden osaamisen kehittämisen ja ammattitaidon saavuttamisen dokumentoinnissa sekä ohjauksessa uusilla aloilla oppilaitoksessa. Hankkeessa tuetaan myös työpaikkaohjaajia office 365 tai blogien käyttöönotossa osana opiskelijan työpaikalla tapahtuvan oppimisen ohjausta. 

Syksyllä on pidetty koulutuksia opettajille, joissa käsitelty digiajan työelämätaitoja sekä eri välineiden hyödyntämistä osana opetusta. Kokeiltu SEPPO-pelin käyttöä, joka kytketään osaksi hankkeen toteutusta hotelli- ja ravintola-alalla sekä rakennusalalla ja sotealalla.

Hankkeen koordinoinnista vastaa tvt-koordinaattorin, yhteistyössä koulutuspäälliköiden ja ammatinopettajien kanssa.

Hankkeen toteutuksessa hyödynnetään aiempien kehittämishankkeiden tuloksia, kuten osaamisperusteinen blogimalli sekä tutkivan oppimisen mallin hyödyntäminen opetuksen suunnittelussa ja toteuttamisessa. 

 

Toteutusaikataulu:

SYKSY 2015

 • Määrilty tvt-työpajoissa opettajakohtaisia tavoitteita
 • Laadittu opettajakohtaiset suunnitelmat sekä opiskelijoiden, että työelämän osallisuuden osalta; keskiössä ovat opiskelijan oman oppimisen reflektointi sekä osaamisen näkyväksi tekemisen menetelmät. Kaikessa korostuu vahva kytkentä työelämälähtöisyyteen ja ajantasaisiin tietoihin sekä taitoihin tutkinnon perusteissa vaadittava osaaminen huomioiden.

 

VUOSI 2016

 • Viedään suunnitelmallisesti eteenpäin digiloikka pajoja opettajille, joissa valmennetaan digioppimateriaalin tuottamista pilottien myötä opiskelijat ovat vahvasti mukana toteutuksessa.
 • Arvioidaan hyödynnettyjä digitaalisia oppimisratkaisuja, tuotettuja materiaaleja, tiedotetaan sekä ulkoisesti, että oppilaitoksessa sisäisesti
 • Kerätään palautetta opettajilta ja opiskelijoilta
 • Thinglink kokeilut juurrutettiin vakiintuneiksi käytännöiksi
 • Seppo peli kokeiluiden ansiosta kaikki Seppolisenssit ovat aktiivisessa käytössä
 • Quizlet pelin kokeilua useilla aloilla https://quizlet.com/SAMIedu
SAMIedun johdon hankekatsaus ja-arviointi 10.12.2015.

Oppilaitoksen www-sivuilla

Sähköpostilla opetushenkilöstölle-->digiloikkapajat

SAMIedun johdon hankekatsaus ja -arviointi 10.12.2015.

henkilöstökoululutusten yhteydessä muulle henkilöstölle.  
Muuta huomioitavaa?       

...