Page tree

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

Todistusmerkintöjen sisältö

LAMKissa käytettävät AMK-koulutukseen valmistuvien opiskelijoiden todistusmerkinnät: Respa > LAMK Oy > Opintohallinto > Peppi

Todistusmerkintöjen tekijät LAMKissa

 1. Peppi-ylläpitäjät lisäävät koulutukseen sopivat perusmuotoiset todistusmerkinnät opiskeluoikeuden mallipohjaan.
 2. Todistusmerkinnät periytyvät opiskeluoikeudelle kun Korkeakoulupalvelut lisää opiskeluoikeudelle mallipohjan.
 3. Todistusmerkintöjä voidaan muokata ja lisätä opiskeluoikeuden aikana, esimerkiksi lisätä Henkikökohtaisia todistusmerkintöjä, lisätä arviointeja Arvioitaville todistusmerkinnöille (esim ruotsin kielen opinnot), kirjata Vapautuksia jne.
 4. Korkeakoulupalvelut viimeistelee todistusmerkinnät opiskelijan valmistuttamisen yhteydessä.

Henkilökohtainen todistusmerkintä

Henkilökohtaista todistusmerkintää käytetään kun halutaan opiskelijan opintosuoritusotteelle ja tutkintotodistukseen opintoihin tai opiskeluun liittyviä yleisiä merkintöjä. Henkilökohtaisen todistusmerkinnän käytöstä sovitaan erikseen, ole yhteydessä Peppi-pääkäyttäjiin jos tällaista tarvetta ilmenee. 

Sovitut käyttötapaukset:

 • Palveluliiketoiminnan koulutus (asiasta sovittu syksyllä 2017)
  Opiskelijoiden työyhteisöjaksot muodossa: Työyhteisöjakso Osuuskauppa Hämeenmaa 1.-31.1.2017
  Vastuuopettaja Sami Heikkinen vastaa tiedon syöttämisestä.

AMK-tutkintoon johtavan koulutuksen todistusmerkinnät ja niiden järjestys
Viisi ensimmäistä on pakollisia kaikille:

1. Tutkinnon kieli (TUTKN)

2. Koulusivistyskieli (KOUSIV)

3. Kypsyysnäytteen kieli (KYPSYY)

4. Toinen kotimainen kieli (TOIKOT)

5. Pakollinen vieras kieli (PAKVIE)

6. Direktiivi/Asetus: DSAI (sair.hoit. + fys.), DSOSI (vain LTO pätevyyksille) , DVAKA-SOS tai DVAKA-SOS-OPE, DHYGI, DANNI 


Varhaiskasvatuslain 540/2018 mukaiset todistusmerkinnät

1.9.2018 on tullut voimaan Varhaiskasvatuslaki 540/2018. Laissa on määritelty sosionomin (AMK) kelpoisuudesta varhaiskasvatuksen sosionomin ja varhaiskasvatuksen opettajan tehtäviin. Tästä johtuen valmistuvan sosionomin (AMK) tutkintotodistukseen kirjattavaa kelpoisuutta osoittava teksti on muutettava. Muutos koskee niitä valmistuvia, joiden opintoihin on sisältynyt varhaiskasvatukseen ja sosiaalipedagogiikkaan suuntautuvia opintoja 60 opintopistettä ja haluavat siitä kirjauksen tutkintotodistukseensa.


Varhaiskasvatuksen opettaja ja varhaiskasvatuksen sosionomi (DVAKA-SOS-OPE)

 • Kirjataan niille, jotka 1.9.2019 mennessä on hyväksytty ammattikorkeakouluun opiskelemaan sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun lain 7 §:ssä tarkoitettuja lastentarhanopettajan opintoja taikka uuden varhaiskasvatuslain 27 §:ssä tarkoitetun varhaiskasvatuksen sosionomin kelpoisuuden tuovia opintoja, ja jotka suorittavat opinnot loppuun viimeistään 31.7. 2023 mennessä.

Tutkintoon sisältyy varhaiskasvatukseen ja sosiaalipedagogiikkaan suuntautuneet vähintään 60 opintopisteen laajuiset opinnot. Tutkinto antaa kelpoisuuden toimia varhaiskasvatuslain 26 ja 27 §:ssä tarkoitetussa varhaiskasvatuksen opettajan ja varhaiskasvatuksen sosionomin tehtävässä.

The degree includes a minimum of 60 credits of studies in early childhood education and social pedagogy. The degree gives eligibility to work as an ECEC teacher posts and positions and as a social pedagogue (ECEC)posts and positions as referred to in the Early Childhood Education and Care Act 540/2018 26§ and 27§.


Varhaiskasvatuksen sosionomi (DVAKA-SOS)

Kirjataan niille,

 1. jotka 1.9.2019 jälkeen on hyväksytty ammattikorkeakouluun opiskelemaan sosionomin (AMK) kelpoisuuden tuovia opintoja ja ovat suorittaneet joko tutkinnon aikana tai sen jälkeen edellä mainitut opinnot.
 2. jotka ovat aikaisemmin suorittaneet sosionomin (AMK) tutkinnon ja ovat 1.9.2019 jälkeen suorittaneet 60 opintopistettä varhaiskasvatukseen ja sosiaalipedagogiikkaan suuntautuneita opintoja.
 3. niille, joiden opinnot ovat lain voimaan tullessa kesken ja jotka eivät suorita opintoja loppuun 31.7.2023 mennessä.
Tutkintoon sisältyy varhaiskasvatukseen ja sosiaalipedagogiikkaan suuntautuneet vähintään 60 opintopisteen laajuiset opinnot. Tutkinto sisältää kelpoisuuden toimia varhaiskasvatuslain 27 §:ssä tarkoitetussa varhaiskasvatuksen sosionomin tehtävässä.

The degree includes a minimum of 60 credits of studies in early childhood education and social pedagogy. The degree gives eligibility to work as a Bachelor of Social Services in early childhood education posts and positions as referred to in the Early Childhood Education and Care Act 540/2018 27§.


Työvaiheet LAMKissa

 1. Opettajatutor lisää valmistumisvaiheessa opiskelijalle Tutoropettaja lisää opiskeluoikeudelle Peppiin Tarkenne-tiedon siitä mitä varhaiskasvatuslain mukaista todistusmerkintää käytetään:, mikä varhaiskasvatuslain mukainen todistusmerkintä opiskelijalle kuuluu. Tutoropettaja tekee tämän samalla kun hän arvioi valmistuvan opiskelijan Ammatillinen osaaminen 1 op tai Ammatillinen osaamisen kehittyminen 3 1 op -opintojaksoon sisältyvän Portfolio -tehtävän.

  Opiskelija → Opiskelutiedot → Toiminnot → Lisää tarkenne

  Valitaan opiskelijalle sopiva
  A. DVAKA-SOS-OPE Varhaiskasvatuksen opettaja ja varhaiskasvatuksen sosionomi
  B. DVAKA-SOS Varhaiskasvatuksen sosionomi 

 2. Opiskelijapalvelukeskuksessa lisätään todistuksen teon yhteydessä oikea todistusmerkintä opettajatutorin laittaman tiedon perusteella.

Pätevyys-kenttään päivitetään tieto: 
Lastentarhanopettaja (tästä kentästä menee tieto Virtaan) (Löytyy hakusanalla IQ) 

...