Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Comment: Migrated to Confluence 5.3

Täällä sivulla on ohjeita LAMKin järjestelmiin pääsemiseksi. Tarkemmat ohjeet ympäristöissä toimimiseksi saat opintojakson alussa opettajalta.
On these pages you can find instructions how to login LUAS learning systems.

Page Tree

Kaikissa FUAS-ammattikorkeakouluissa on lisäksi käytössä valtakunnallinen e-portfoliopalvelu Kyvyt.fi, jossa opiskelijat voivat rakentaa omaa e-portfoliota tai luoda ryhmätyöalueita oppilaitosrajoista riippumatta, lisätietoja Kyvyt.fi LAMKissa 
Jos kirjaudut Kyvyt.fi -palveluun LAMKin Repusta, voit käyttää palvelua olemassa olevalla HAMKin/Laurean profiilillasi (valitse: käytä olemassa olevaa profiilia)

All FUAS-schools also use the national e-portfolio service Kyvyt.fi. Students can create e-portfolios and areas for group work regardless of institutional borders. More information
When logging in Kyvyt.fi via LUAS Reppu, you can use your HAMK/Laurea profile (choose 'Use existing')