Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Opintojakson nimi

 

Suoritusvuosi

 

Alkamis- ja päättymispvm

 

Opintojaksosta vastaava opettaja

 

Muut opettajat

 

Luennoitsijat

 

Opetuskieli

 

Ryhmät

 

Osallistujia min/max

 

Toteutuspaikka

 

Tenttipäivät

 

Tentin uusintapäivät

 

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

Opiskelija ymmärtää käsitteellisen kuvan käsitteenä ja ymmärtää sen merkityksen ja käyttömahdollisuuksia eri yhteyksissä. Opintojakso syventää ilmaisullista osaamista. Opiskelija tuntee viimeisimmän Photoshop-kuvankäsittelyohjelman keskeisimmät ominaisuudet ja hallitsee edistyneempiä kuvankäsittelytaitoja.

Keskeinen sisältö

Opintojaksolla perehdytään käsitteelliseen, lähtökohtaisesti valokuvallisiin elementteihin perustuvat, rakennetun kuvituskuva-aineiston tuottamiseen Photoshop-ohjelmalla. Jaksolla perehdytään myös kuvituskuvien käyttöön eri medioissa. Opintojakso sisältää Photoshop-ohjelman uusimman version päivityskoulutuksen.

Toteutustapa

Luennot, keskustelut, harjoitustehtävät, yksilö- ja ryhmätyöskentely sekä -ohjaus, arvioinnit

Toteutusaikataulu

Hyväksytty suoritus edellyttää annettujen tehtävien suorittamista. Tehtävät tulee toteuttaa ja palauttaa kurssijakson aikana.

Opiskelijan työmäärän jakautuminen

Jakso muodostuu seitsemästä lähiopetuspäivästä sekä itsenäisesti toteuttavista kurssitöistä.

Virtuaaliosuus

Jaksolla hyödynnetään virtuaalisia kurssipohjia, mutta siihen sisältyy vähän varsinaista virtuaalista opetusta, mistä syystä läsnäolo on erityisen tärkeää.

T&K integraatio

 

Arviointi

Arviointi arvosanat 1-5. Hyväksytty kurssisuoritus edellyttää annettujen tehtävien suorittamista sekä aktiivista osallistumista opetukseen. Arvosanaan vaikuttavat osallistumisaktiivisuus sekä kurssityö.

Arviointi viimeistään

Opintojaksojen arvioinnit tehdään 30 vuorokauden kuluessa suorittamisajankohdasta laskettuna. Arvioinnit kirjataan Lahden ammattikorkeakoulun opintosuoritusrekisteriin 15 vuorokauden kuluessa kokonaissuorituksen antamisesta (tai opintojaksojen arvioinnin julkistamisesta).

Oppimateriaali

Omat muistiinpanot, opettajan ilmoittama kirjallisuus ja muu oheismateriaali.

  • No labels