Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

04KVK601/3 KANSAINVÄLINEN MARKKINOINTI JA LOGISTIIKKA 4 OP

Osaamistavoitteet

Opiskelija

  • tuntee kansainvälisen toimitusprosessin toiminnot.
  • saa valmiudet soveltaa tietoja, joita on oppinut eri analyysien ja vienti/tuontisuunnitelman tekemisessä
  • ymmärtää kansainvälistymisen syyt ja edellytykset
  • hallitsee kv. markkinoinnin ja logistiikan käsitteet ja tietää mistä tietoa voi hakea
  • saa kokonaiskuvan kansainvälistymisprosessista

Sisältö

Teoriaan ja käytänteisiin tutustuminen case-yrityksen kautta.

Edeltävät opinnot

04LII602/5 Logistiikka
04LII602/4 Asiakassuhteet ja markkinointi

Suoritustapa ja arviointi

1. Lähiopetus: Luennot ja harjoitustyöt, vienti/tuontisuunnitelman laatiminen.
2. Etäopetus:
Arviointi asteikolla 1 – 5 ja arviointikriteerit.

Opiskelumateriaali

Vahvaselkä, Irma. 2009. Kansainvälinen liiketoiminta ja markkinointi. Edita.
Grafers, H.W.& Schlich, A.W. 2006. Strategic Export Management. WSOY.
Luennoilla ilmoitettava materiaali.

  • No labels