Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

04KVK601/4 KANSAINVÄLINEN RAHOITUS 2 OP

Osaamistavoitteet

Opiskelija

  • perehtyy rahoitusmarkkinoiden toimintaan ja rahoitus rahoitusinstrumenttien ominaisuuksiin kansainvälistyvän yrityksen näkökulmasta.

Sisältö

Rahoitusmarkkinat ja rahoitusinstrumenttien ominaisuudet, ulkomaankaupan maksutavat, rahoitus ja takaukset.

Edeltävät opinnot

04LII301/1 Taloushallinto

Suoritustapa ja arviointi

1. Lähiopetus: Luennot , oppimistehtävä, tentti.
Arviointi asteikolla 1 – 5.

Opiskelumateriaali

Leppiniemi, J. 2009. Rahoitus. WSOY.
Internet –lähteet.

  • No labels