Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

47YOKJ004 JÄRJESTELMÄT JA LAITTEISTOT 4 OP

Osaamistavoitteet

Opiskelija

  • ymmärtää tietokoneen perusrakenteen
  • ymmärtää käyttöjärjestelmien hallinnan perusteet ja hyvät käytänteet
  • ymmärtää tietoverkon ja TCP/IP-protokollan perusteet
  • ymmärtää kuinka ylläpitäjän hallintatyökaluja käytetään
  • tietää kuinka toimialue luodaan ja kuinka hallitaan toimialueen työasemia ja käyttäjiä
  • osaa soveltaa aikaisemmin oppittua suunnitellessaan ja toteuttaessaan yksinkertaisen verkkopalvelun
  • tietää tietoturvan merkityksen järjestelmien toiminnassa ja ylläpidossa.

Sisältö

Tietokoneen ja tietoverkon perustoiminnot, käyttöjärjestelmien perustoiminnot, työasema- ja palvelinjärjestelmien hallinta.

Suoritustapa ja arviointi

1. Lähiopetus: Aktiivinen osallistuminen lähiopetustunneilla, oppimistehtävät ja tentti.
2. Etäopetus: Itsenäinen tehtäväpaketti.
Arviointi asteikolla 1 – 5.

Opiskelumateriaali

Lähiopetuksessa ja Repussa tarjottava materiaali.

  • No labels