Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

04LII802/6 PROJEKTITOIMINTA 5 OP

Osaamistavoitteet

Opiskelija

  • hankkii asenteelliset ja käsitteelliset valmiudet tehdä töitä tiimissä ja yhteistyöverkostoissa.
  • osaa toimia projektiryhmässä eri rooleissa
  • ymmärtää projektiorganisaation ja sidosryhmien roolit
  • hallitsee projektin suunnittelun, toteutuksen, seurannan ja raportoinnin
  • osaa hyödyntää monipuolisesti projektinhallintaohjelmistoa projektin johtamisen työkaluna
  • ymmärtää innovatiivisen kulttuurin merkityksen erilaisissa organisaatioissa
  • tutustuu luovaan ajatteluun, innovaatioprosessin vaiheisiin ja keskeisiin metodeihin

Sisältö

Tiimityöskentely, projektinhallinta, innovaatiotoiminta ja luova ajattelu.

Suoritustapa ja arviointi

1. Lähiopetus: Osallistuminen lähiopetukseen, oppimistehtävät, tentti ja yritysportfolio.
2. Etäopetus: -
Arviointi asteikolla 1 – 5.

Opiskelumateriaali

Lähiopetuksessa ja Repussa tarjottava materiaali.

  • No labels