Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

47AOLT005 LIIKETOIMINTAPROSESSIT JA TIETOJÄRJESTELMÄT 5 OP

Osaamistavoitteet

Opiskelija

  • tunnistaa organisaation liiketoimintaprosessit ja ymmärtää tietovarastoinnin merkityksen
  • osaa mallintaa liiketoimintaprosesseja ja kytkeä ne yrityksen tietojärjestelmiin
  • ymmärtää organisaation liiketoiminnan ja prosessien välisen yhteyden
  • ymmärtää prosessien roolit ja toiminnallisuuden
  • tuntee ne reunaehdot, joita oikeudellinen toimintaympäristö liiketoiminnan suunnittelulle, toteutukselle ja ylläpidolle asettaa.

Sisältö

Prosessiajattelu. Tietojärjestelmät, liiketoimintaprosessit. Liiketoimintaprosessien kuvaaminen. ICT-juridiikka.

Edeltävät opinnot

Rinnakkain  opintojakson Tietokantojen perusteet kanssa.

Suoritustapa ja arviointi

1. Lähiopetus: Luennot, oppimistehtävät ja tentti.
2. Etäopetus: -
Arviointi asteikolla 1 – 5.

Opiskelumateriaali

Kurssilla jaettu materiaali.

  • No labels