Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

47AOTS005 TIETOJÄRJESTELMÄSUUNNITTELU 5 OP

Osaamistavoitteet

Opiskelija

  • osaa suunnitella liiketoimintaprosesseja tukevia tietojärjestelmiä
  • ymmärtää vaatimusmäärittelyn merkityksen tietojärjestelmäsuunnittelussa
  • osaa ottaa käytettävyyden huomioon suunniteltavassa tietojärjestelmässä
  • tuntee palvelusuuntautuneen ohjelmistotuotannon prosesseja
  • osaa toimia kansainvälisen tiimin jäsenenä.

Sisältö

Tietojärjestelmän suunnittelu kansainvälisessä tiimissä, ketterät menetelmät,  käytettävyys, tietokannat tietojärjestelmässä, palvelusuuntautuneiden ohjelmistojen periaate

Edeltävät opinnot

Ohjelmoinnin perusteet, Toimiva yritys (vähintään 15 op), rinnakkain Tietokantojen perusteet.

Suoritustapa ja arviointi

1. Lähiopetus: Luennot, oppimistehtävät ja tentti.
2. Etäopetus: .
Arviointi asteikolla 1 – 5.

Opiskelumateriaali

Luennoitsijan ilmoittama materiaali.

 

  • No labels